English

פריט 60:

הלכות רב אלפס, תחילת סדר נשים. סביוניטה, שי"ד [1554]. נדיר.

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הלכות רב אלפס, תחילת סדר נשים. סביוניטה, שי"ד [1554]. נדיר.

הלכות הרי"ף, תחילת כרך ב: מסכתות יבמות וכתובות. דפוס טוביה פואה, סביוניטה, שי"ד [1554]. נדיר.

[1], תב-תז, תז-תקנג דף. הדף המיותר, דף תז, נוסף מעותק אחר והינו מנותק. עם חתימות בעלים והגהות בודדות בכתב יד.

כריכת עור עתיקה פגומה, דף שער מנותק ומודבק בגבו ובהיקפו, כתמים, חורי עש, קפלים לאורך הדף האחרון, דפים תז ותז-תח מנותקים, מצב בינוני.

מידות: 38 CM