English

פריט 61:

ספר בר ששת, לרבינו רבי יצחק בר ששת. ריווא דטרינטו, שי"ט [1559]. נדיר. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר בר ששת, לרבינו רבי יצחק בר ששת. ריווא דטרינטו, שי"ט [1559]. נדיר. עותק מיוחס.


שו"ת הריב"ש. דפוס אנטוניאו ברואין, ריווא דטרינטו, שי"ט [1559]. נדיר. העותק של הגאון רבי משה ב"ר שאול קאצנלבויגן.

שיח, [2], שיט-תטו, [6] דף. חסרים [2] דפים לא ממוספרים שמקומם בין דף שיח ושיט, וכן חסרים [3] דפים לא ממוספרים בסוף הספר. בדף הפורזץ רישומי בעלות המעדים כי העותק שלפנינו היה שייך לרבי משה קצנלבויגן, ובהם בכתב יד בנו: "שייך לאדמורנ"י אבי נזר ותפארת ישראל הרב מאור הגדול נ"י פ"ה ורה"י ר"ב ורב כש"ת מוהר"ר משה… רב ור"מ במדינת אנסבך יצ"ו פה שוואבך…". חתימות נוספות בדף השער. עם מעט הגהות ותיקונים בכתב יד, שרובם נחתכו בקצות השורות. 

רבי יצחק בר ששת, הריב"ש (פ"ו-קס"ח, 1326-1408) – מחשובי הראשונים, מגדולי חכמי ספרד, תלמיד הר"ן ורבי חסדאי קרשקש הראשון, תשובות רבות ממנו הן מקור לנפסק בשו"ע.

הגאון רבי משה קצנלבויגן (ת"ל-תצ"ג, 1670-1733) – בנו של הגאון רבי שאול קצנלבויגן אב"ד בראדי, ב"ר משה קצנלבויגן אב"ד חעלמא, ב"ר מאיר וואהל אב"ד בריסק דליטא. בשנת תנ"ד (1694) מונה לאב"ד פודהיים. בשנת תנ"ט (1699) נאלץ לברוח בעקבות עלילות והלשנות ומונה לכהן כאב"ד שוואבך ומדינת אנסבך. היה חתנו של רבי אליעזר היילפרין חריף אב"ד פיורדא. חיבר כתבי יד של חידושי הלכות ושו"ת.

כריכת עור עתיקה מנותקת, הדבקות בדף השער, חורי עש, כתמים, [5] דפים חסרים, רובם מדפי המפתחות בסוף הספר. מצב בינוני-טוב.

מידות: 19 CM