English

פריט 68:

ילקוט חדש, לקט מספרי הסוד והמדרשים. פראג, תי"ז [1657]. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ילקוט חדש, לקט מספרי הסוד והמדרשים. פראג, תי"ז [1657]. מהדורה שניה. נדיר.

ספר ילקוט חדש, [מאת רבי ישראל ב"ר בנימין מבלזיץ], הנקרא ישראלי. דפוס בני יעקב ב"ק, פראג, תי"ז [1657]. מהדורה שניה. נדיר.

[2], קסא, [12] דף. חתימות בעלים בדף השער ובעמו' א, ובהם חתימות בכתב יד ספרדי. 

כריכה מחודשת, הדבקות בהיקף דפים ראשונים, כתמים, מעט חורי עש, מצב טוב.

מידות: 17 CM