English

פריט 72:

חידושי בבא בתרא, לרבינו יוסף הלוי אבן מגש. אמשטרדם, תס"ב [1702]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חידושי בבא בתרא, לרבינו יוסף הלוי אבן מגש. אמשטרדם, תס"ב [1702]. מהדורה ראשונה. נדיר.

חידושי בבא בתרא, מאת הר"י מיגש, תלמיד הרי"ף. דפוס נתנאל פואה, אמשטרדם, תס"ב [1702]. מהדורה ראשונה ונדירה.

[1], נב דף. הקדשה בכתב יד כמתנה לדרשה לחתן אליעזר ליפמן בדף השער. בעמו' האחרון הקדשה נוספת בכתב יד עם ברכות, חתימה וחותמת, כתובה ב[11] שורות, הפותחת במילים: "מתנה לדרשה היא שלוחה לידידי נצמד בקירות לבבי ה"ה ה"ב המופלא את חכמים יתהלך ועם נבונים חלקו החתן כ"ה ליפמן נ"י…".

רבינו יהוסף ב"ר מאיר הלוי אבן מיגאש, ה"ר"י מיגאש" (1077-1141) – פוסק נודע מתקופת הראשונים, גדול תלמידי הרי"ף, וממלא מקומו בראשות הישיבה, מגדולי הרבנים בספרד. מראשוני חכמי ספרד שכתבו באורים על מסכתות הש"ס. בצוואת הרי"ף נכתב עליו כי "אפילו בדורו של משה רבנו לא נמצא כמותו", והרמב"ם כתב עליו בהקדמה לפירוש המשנה: ”לב האיש ההוא בתלמוד מבעית למי שיסתכל בדבריו ועומק שכלו בעיון עד אשר כמעט נאמר בו וכמוהו לא היה לפניו מלך במנהגו ובדרכו”. בדף השער של הספר שלפנינו נכתב כי היה "תלמידו של הרי"ף ורבו של הרמב"ם ז"ל", שכן הרמב"ם התייחס אליו כאל רבו. אך מקובל כיום שהר"י מיגש היה למעשה רבו של רבי מימון הדיין, אביו של הרמב"ם, ונפטר עוד כשהיה הרמב"ם צעיר מכדי להיות תלמידו.

כריכה מחודשת. כתמים, מצב טוב.

מידות: 19 CM