English

פריט 79:

שלחן ארבע, מאת רבינו בחיי. אמשטרדם, תע"ח [1718]. נדיר.

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלחן ארבע, מאת רבינו בחיי. אמשטרדם, תע"ח [1718]. נדיר.

ספר שלחן ארבע, דינים השיכים לעניני סעודה, מאת רבינו בחיי אבן חלאווה. דפוס משה דיאש, אמשטרדם, תע"ח [1718].  נדיר.

[2], כב דף. חתימה בלועזית בדף השער.

כריכת קלף בלויה, קרע בצד אחד הדפים עם פגיעה קלה בטקסט, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.

מידות: 17 CM