English

פריט 8:

תקון ליל שבועות והושענא רבה. סלאוויטא, תקפ"ז עותק נאה ביותר

מחיר פתיחה: $6,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר תקון ליל שבועות והושענא רבא דפוס רבי שמואל אברהם אבא שפירא בסלאוויטא, תקפ"ז – 1827. עותק מושלם ונאה. 


 התיקון נעשה על פי הסדר מספר שני לוחות הברית, וכוונת השמות מהאר"י, נדפס בידי בן הרב מסלאוויטא, הרה"ק רבי שמואל אברהם שפירא ונדפס בסלאוויטא בשנת תקפ"ז 1827. 
הספר נדפס באותיות גדולות ומנוקדות עד דף פד ובניר רגיל, משם ואילך באותיות קטנות יותר ובניר כחלחל. חלק מאותיות השער נדפסו בדיו אדומה.

[2], קסה דף. 21.5 ס"מ. כתמים ובלאי. סימני שימוש. פגמים בדף השער, משוקם באמנות עם דפים אחדים נוספים המשוקמים אמנותית. נקב עש בודד בדפים ראשונים. חותם בעלות 'פסח שטערניבערג' כריכה יפה חדשה מעור.
במפעל הביבליוגרפיה נרשמו: [2], קלה דף בלבד.

מידות: 21.2 CM