English

פריט 9:

סדר תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה. למברג, תרט"ו 1855.

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה. למברג, תרט"ו 1855.

סדר תקון ליל שבועות וליל הושענא רבה, באותיות גדולות ויפות עם נקודות וטעמים ו'יהי רצון' ושאר בקשות. הובא לדפוס ע"י אברהם יוסף סג"ל מדפיס, למברג, תרט"ו 1855. בדף השער "כ"ש [=כמו שנדפס] בסלאוויטא".

[172] דף. חלק מהמילים בדף השער בדיו אדומה. רישומי בעלים בכתב יד בדפי הפורזץ בפני הכריכה, כולל תאריכי יארצייט של בני משפחה. עם חותמת בעלים "משה אולדונשטען".

כריכת עור מעוטרת, בלויה ומנותקת חלקית, חורי עש בעיר בכריכה, כתמים, פגמים בשולי דפים אחרונים ללא פגיעה בטקסט, מצב בינוני-טוב.

מידות: 19 CM