English

פריט 94:

תפתה ערוך, מאת רבי משה זכות, עם עדן ערוך ותרגום ליידיש. מיץ, תקל"ז [1777]. נדיר.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תפתה ערוך, מאת רבי משה זכות, עם עדן ערוך ותרגום ליידיש. מיץ, תקל"ז [1777]. נדיר.


ספר תפתה ערוך, שיר מוסרי בענייני חיבוט הקבר ועונשי גיהנום בקפ"ה בתים, מאת הרב המקובל האלוקי רבי משה זכות, עם פירוש המילות וביאור העניין, מאת רבי אביעד שר שלום באזילה, עם ספר עדן ערוך, שיר על גן העדן ברע"ז בתים, מאת רבי יעקב דניאל אולמו, עם תרגום ליידיש מאת רבי משה ב"ר מתתיהו סג"ל י"ץ. דפוס געטשליק שפייאר סגל, מיץ, תקל"ז [1777]. נדיר.

[2], עב דף. בסופו חלק מהקדמת תקוני שובבים לרבי משה זכות. חתימת בעלים בדף השער.

כריכת חצי עור מחודשת עם אותיות מוזהבות, כתמים, מצב טוב.

מידות: 20 CM