English

פריט 95:

שו"ת רשמי שאלה. ורשה, תקע"א [1811]. מהדורה ראשונה, עותק מיוחס.

מחיר פתיחה: $650

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת רשמי שאלה. ורשה, תקע"א [1811]. מהדורה ראשונה, עותק מיוחס.


ספר שאלות ותשובות רשמי שאלה, עם קונטרס מועד קטן וקונטרס דרושי מוסר, מאת רבי משה ישראל אב"ד קארניק, ב"ר אריה ליב אב"ד ליסא, דפוס צבי הירש ב"ר נתן, ורשה, תקע"א [1811]. מהדורה ראשונה, עם חתימת רבי געטשליק שלעזינגער.

[3], קו, יח דף. עם הסכמות ובהם הסכמת הגאון רבי עקיבא איגר. בדף השער חתימת כתב ידו של רבי געשטליק שלזינגר.

הרב המקובל, רבי אליקים געצל (גטשליק) ב"ר דוד שלזינגר (תקע"ג-תר"ס, 1813-1900) – תלמידם של רבי יוסף עטלינגר ורבי ליב בדנהיימר בקרלסרוה, ותלמידו המבוהק של רבי יעקב אטלינגר בעל "ערוך לנר" בישיבתו במנהיים. משנת תקצ"ו (1836) כיהן כראש ישיבה באלטונה, ומשנת תר"ה (1845) מונה לרב הקלוז הישן והחדש בהמבורג ומסר שם שיעורים במשך כחמישים שנה. כיהן גם כדיין בהמבורג, ובמשך כשנה כיהן גם כרבה של המבורג. שנים מנכדיו הם: רבי יחיאל מיכל שלזינגר – ראש ישיבת "קול תורה" בירושלים ומייסדה, ואחיו, ר' פאלק שלזיננגר – מנהל בית החולים "שערי צדק" בירושלים והרופא הראשי שם.

כריכה מחודשת, כתמים, חורי עש, מצב טוב.

מידות: 35 CM