English

פריט 97:

שערי קדושה, מאת רבי חיים ויטאל. זולצבאך, תקי"ח [1758]. 

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שערי קדושה, מאת רבי חיים ויטאל. זולצבאך, תקי"ח [1758]. 

ספר שערי קדושה, מאת רבי חיים ויטאל, עם תוספת ביאור מהמחבר מתוך "עץ חיים". דפוס משלם זלמן ב"ר אהרן, זולצבאך, תקי"ח [1758]. 

מ דף. חתימת בעלים "אייזק ברלין אדר תרי"ד [1854]".

בפנים הכריכה ובדפי הפורזץ רישומי סגולות בכתב יד, בלשון הקודש וביידיש, בעניינים שונים, ובהם: "לילך בהמה אחר אדם בלי הכאה" (הודפס ב'מראה הילדים', מאת רבי רפאל אוחנא), סגולות למקשה לילד (הובאו ב'תולדות אדם' מאת רבי אליהו בעל שם טוב וב'מראה הילדים'), סגולה לקדחת (עניין דומה הובא בספר 'שושן יסוד עולם' מאת רבי יוסף תרשום), סגולה למי שלא מצליח לישון (הובא ב'תולדות אדם'), סגולה להקיץ אדם מן שינה בלילה (הובא ב'עובר אורך' לרבי יעקב נפתלי מלובלין ו'תולדות אדם'), כשיצא לדרך (סגולה מקבלת הרמב"ן, הובא ב'עובר אורח'), סגולה שלא יתעייף בדרך (הובא ב'תולדות אדם'), ועוד.

כריכת עור פגומה, כתמים, קפלים בפינות דפים ראשונים, מצב טוב.

מידות: 14 CM