English

תפארת - 42 פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 51:
איגרת מיוחדת מהערוגת הבושם לרבי מנחם כ"ץ מפרוסטיץ אודות שבע הקהילות
איגרת מיוחדת מהערוגת הבושם לרבי מנחם כ"ץ מפרוסטיץ אודות שבע הקהילות איגרת ארוכה בעניני גיטין והנהגת 'שבע הקהילות' שכתב הגאון הקדוש רבי משה גרינוואלד בעל 'ערוגת הבושם' להגאון הקדוש רבי מנחם כ"ץ מפרוסטיץ תלמידו הוותיק והגדול של מרנא חת"ם סופר.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 52:
העותק האישי של בנו של בעל 'ערוגת הבושם': מנורת המאור, ב, מאת רבי יצחק אבוהב...
העותק האישי של בנו של בעל 'ערוגת הבושם': מנורת המאור, ב, מאת רבי יצחק אבוהב... העותק האישי של בנו של בעל 'ערוגת הבושם': מנורת המאור, ב, מאת רבי יצחק אבוהב הספרדי. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 53:
מנחת פתים, שוראן, תרנ"א. עותק אישי של הגה"ק רבי יעקב שלום סופר מפעסט
מנחת פתים, שוראן, תרנ"א. עותק אישי של הגה"ק רבי יעקב שלום סופר מפעסט מנחת פתים הנקרא גם דברי מנחם, נדפס בשוראן בשנת תרנ"א. עותק הגה"ק רבי יעקב שלום סופר מפעסט, בנו של המחנה חיים.

מחיר פתיחה:

850

פריט 54:
בר ששת, שאלות ותשובות ריב"ש. למברג, תקס"ה [1805].
בר ששת, שאלות ותשובות ריב"ש. למברג, תקס"ה [1805]. בר ששת, שאלות ותשובות ריב"ש. למברג, תקס"ה [1805].

מחיר פתיחה:

200

פריט 55:
חפץ ה' אמשטרדם, תקס"ד. עותק הגה"ק רבי יהודא סג"ל ראזנער מסעקעליהד מהדורה חשובה!
חפץ ה' אמשטרדם, תקס"ד. עותק הגה"ק רבי יהודא סג"ל ראזנער מסעקעליהד מהדורה חשובה! ספר חפץ ה', ספרו הראשון של האור החיים הקדוש, מהדורה מיוחסת עם הסכמתו המיוחדת של הרה"ק המגיד הקדוש מקאז'ניץ. עותקו האישי החתום של הגה"ק רבי יהודה סגל ראזנער מסעקעליהד, מגדולי הדור בהונגרין לפני השואה. אמשטרדם תקס"ד. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 56:
ספרו של הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי. עותק הצדיקים מראזלא, קאלוב ומסעפלאק
ספרו של הגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי. עותק הצדיקים מראזלא, קאלוב ומסעפלאק ספר שאול שאל, מהגה"ק רבי שאול בראך מקאשוי, מונקאטש תרע"א. מהדורה ראשונה. עותק חתום בחותם ובחתימות הרה"ק רבי פינחס חיים טאוב מראזלא, אחיו רבי משה טאוב והגה"צ רבי יהושע פינחס ווינבערגער מסעפלאק. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 57:
הסידור הקבלי המסוגל 'שער השמים'. עותק מרן השבט הלוי
הסידור הקבלי המסוגל 'שער השמים'. עותק מרן השבט הלוי סידור שער השמים, עם ביאור השל"ה ועם דרך החיים לרבי יעקב מליסא ה'חוות דעת', עותקו האישי החתום של מרן בעל שבט הלוי כקש"ת רבי שמואל הלוי ואזנר גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין, עמוד ההוראה ופוסק הדור.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 58:
נתיב מצותיך/אוצר החיים, קאמארנא. עותק כקש"ת מרן השבט הלוי
נתיב מצותיך/אוצר החיים, קאמארנא. עותק כקש"ת מרן השבט הלוי מהדורה חשובה ומיוחסת של ספר נתיב מצותיך וספר אוצר החיים, להרה"ק המפורסם רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא, כרוכים כאחד. עותקו הפרטי של מרן כקש"ת עמוד ההוראה לבית ישראל רבי שמואל הלוי ואזנר בעל שבט הלוי, גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 59:
בית אפרים למוהרא"ז מרגליות. עם הגהות פוסק הדור מרן השבט הלוי
בית אפרים למוהרא"ז מרגליות. עם הגהות פוסק הדור מרן השבט הלוי ספר בית אפרים לפוסק ההוראה הגדול רבי אפרים זלמן מרגליות. מהדורת ווארשא תרמ"ד. עם הגהות ארוכות בכתב יד מרן השבט הלוי פוסק ההוראה לבית ישראל.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 60:
הלכות רב אלפס, תחילת סדר נשים. סביוניטה, שי"ד [1554]. נדיר.
הלכות רב אלפס, תחילת סדר נשים. סביוניטה, שי"ד [1554]. נדיר. הלכות רב אלפס, תחילת סדר נשים. סביוניטה, שי"ד [1554]. נדיר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 61:
ספר בר ששת, לרבינו רבי יצחק בר ששת. ריווא דטרינטו, שי"ט [1559]. נדיר. עותק מיוחס.
ספר בר ששת, לרבינו רבי יצחק בר ששת. ריווא דטרינטו, שי"ט [1559]. נדיר. עותק מיוחס. ספר בר ששת, לרבינו רבי יצחק בר ששת. ריווא דטרינטו, שי"ט [1559]. נדיר. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 62:
שארית יוסף, מאת רבי יוסף אבן וירגא. מנטובה, שנ"ג [1593]. עותק מיוחס.
שארית יוסף, מאת רבי יוסף אבן וירגא. מנטובה, שנ"ג [1593]. עותק מיוחס. שארית יוסף, מאת רבי יוסף אבן וירגא. מנטובה, שנ"ג [1593]. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

550

פריט 63:
ספר ערוך. בסיליאה, שנ"ט [1599]. נדיר. עם חתימות בעלים עתיקות.
ספר ערוך. בסיליאה, שנ"ט [1599]. נדיר. עם חתימות בעלים עתיקות. ספר ערוך. בסיליאה, שנ"ט [1599]. נדיר. עם חתימות בעלים עתיקות.

מחיר פתיחה:

750

פריט 64:
שערי דורא, עם ביאור רבי שלמה לוריא. בזל, שנ"ט [1599]. מראשוני המהדורות, נדיר.
שערי דורא, עם ביאור רבי שלמה לוריא. בזל, שנ"ט [1599]. מראשוני המהדורות, נדיר. שערי דורא, עם ביאור רבי שלמה לוריא. בזל, שנ"ט [1599]. מראשוני המהדורות, נדיר.

מחיר פתיחה:

600

פריט 65:
מדבר יהודה, א, מדרשות רבי יהודה אריה ממודינא. וינציה, שס"ב [1602]. מהדורה ראשונה, נדיר.
מדבר יהודה, א, מדרשות רבי יהודה אריה ממודינא. וינציה, שס"ב [1602]. מהדורה ראשונה, נדיר. מדבר יהודה, א, מדרשות רבי יהודה אריה ממודינא. וינציה, שס"ב [1602]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 66:
לחם אבירים, מאת רבי אברהם אבן עזוז בורגיל. ונציה, שס"ה [1605]. מהדורה ראשונה. נדיר. עותק...
לחם אבירים, מאת רבי אברהם אבן עזוז בורגיל. ונציה, שס"ה [1605]. מהדורה ראשונה. נדיר. עותק... לחם אבירים, מאת רבי אברהם אבן עזוז בורגיל. ונציה, שס"ה [1605]. מהדורה ראשונה. נדיר. עותק מיוחס עם הגהות רבות בכתב יד.

מחיר פתיחה:

500

פריט 67:
גדולי תרומה, פירוש ספר התרומות, מאת רבי עזריה פיג'ו. ויניציאה, ת"ג [1643]. מהדורה ראשונה. נדיר....
גדולי תרומה, פירוש ספר התרומות, מאת רבי עזריה פיג'ו. ויניציאה, ת"ג [1643]. מהדורה ראשונה. נדיר.... גדולי תרומה, פירוש ספר התרומות, מאת רבי עזריה פיג'ו. ויניציאה, ת"ג [1643]. מהדורה ראשונה. נדיר. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 68:
ילקוט חדש, לקט מספרי הסוד והמדרשים. פראג, תי"ז [1657]. מהדורה שניה. נדיר.
ילקוט חדש, לקט מספרי הסוד והמדרשים. פראג, תי"ז [1657]. מהדורה שניה. נדיר. ילקוט חדש, לקט מספרי הסוד והמדרשים. פראג, תי"ז [1657]. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 69:
סדר התפלות מימים נוראים כמנהג ק"ק ספרדים. ויניציאה, תל"א [1671]. נדיר.
סדר התפלות מימים נוראים כמנהג ק"ק ספרדים. ויניציאה, תל"א [1671]. נדיר. סדר התפלות מימים נוראים כמנהג ק"ק ספרדים. ויניציאה, תל"א [1671]. נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 70:
סט שלם, ששה סדרי משנה, עם ביאור רע"ב ותויו"ט. אמשטרדם, תמ"ה-תמ"ח [1684-1687]. נדיר.
סט שלם, ששה סדרי משנה, עם ביאור רע"ב ותויו"ט. אמשטרדם, תמ"ה-תמ"ח [1684-1687]. נדיר. סט שלם, ששה סדרי משנה, עם ביאור רע"ב ותויו"ט. אמשטרדם, תמ"ה-תמ"ח [1684-1687]. נדיר.

מחיר פתיחה:

350

פריט 71:
פענח רזא, על חמשה חומשי תורה. אמשטרדם, תנ"ח [1697]. מהדורה שניה. נדיר.
פענח רזא, על חמשה חומשי תורה. אמשטרדם, תנ"ח [1697]. מהדורה שניה. נדיר. פענח רזא, על חמשה חומשי תורה. אמשטרדם, תנ"ח [1697]. מהדורה שניה. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 72:
חידושי בבא בתרא, לרבינו יוסף הלוי אבן מגש. אמשטרדם, תס"ב [1702]. מהדורה ראשונה. נדיר.
חידושי בבא בתרא, לרבינו יוסף הלוי אבן מגש. אמשטרדם, תס"ב [1702]. מהדורה ראשונה. נדיר. חידושי בבא בתרא, לרבינו יוסף הלוי אבן מגש. אמשטרדם, תס"ב [1702]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 73:
דברי זכרון, מאת רבי יוסף שטאט הגן. אמשטרדם, תס"ה [1705]. מהדורה ראשונה, נדיר.
דברי זכרון, מאת רבי יוסף שטאט הגן. אמשטרדם, תס"ה [1705]. מהדורה ראשונה, נדיר. דברי זכרון, מאת רבי יוסף שטאט הגן. אמשטרדם, תס"ה [1705]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 74:
מאורות נתן, מאת הרב המקובל רבי מאיר פופרש. פרנקפורט דמיין, תס"ט [1709]. מהדורה ראשונה. נדיר.
מאורות נתן, מאת הרב המקובל רבי מאיר פופרש. פרנקפורט דמיין, תס"ט [1709]. מהדורה ראשונה. נדיר. מאורות נתן, מאת הרב המקובל רבי מאיר פופרש. פרנקפורט דמיין, תס"ט [1709]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 75:
כפתור ופרח, כוונות האגדות, [מאת רבי יעקב לוצאטו]. אמשטרדם, תס"ט [1709]. נדיר.
כפתור ופרח, כוונות האגדות, [מאת רבי יעקב לוצאטו]. אמשטרדם, תס"ט [1709]. נדיר. כפתור ופרח, כוונות האגדות, [מאת רבי יעקב לוצאטו]. אמשטרדם, תס"ט [1709]. נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 76:
ספר שערי שבועות, המיוחס לרבי יצחק בן ראובן, בכתב יד סופר ישכר בער ב"ר דוד...
ספר שערי שבועות, המיוחס לרבי יצחק בן ראובן, בכתב יד סופר ישכר בער ב"ר דוד... ספר שערי שבועות, המיוחס לרבי יצחק בן ראובן, בכתב יד סופר ישכר בער ב"ר דוד מבילגורייא, תע"א [1711].

מחיר פתיחה:

3600

פריט 77:
דת ודין, מאת רבי אליעזר אבן שאנג'י. קושטא, תפ"ו [1726]. מהדורה ראשונה, נדיר.
דת ודין, מאת רבי אליעזר אבן שאנג'י. קושטא, תפ"ו [1726]. מהדורה ראשונה, נדיר. דת ודין, מאת רבי אליעזר אבן שאנג'י. קושטא, תפ"ו [1726]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 78:
מגן דוד, פירוש האותיות בדרך הקבלה, מאת הרדב"ז. אמשטרדם, תע"ג [1713]. מהדורה ראשונה. נדיר.
מגן דוד, פירוש האותיות בדרך הקבלה, מאת הרדב"ז. אמשטרדם, תע"ג [1713]. מהדורה ראשונה. נדיר. מגן דוד, פירוש האותיות בדרך הקבלה, מאת הרדב"ז. אמשטרדם, תע"ג [1713]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 79:
שלחן ארבע, מאת רבינו בחיי. אמשטרדם, תע"ח [1718]. נדיר.
שלחן ארבע, מאת רבינו בחיי. אמשטרדם, תע"ח [1718]. נדיר. שלחן ארבע, מאת רבינו בחיי. אמשטרדם, תע"ח [1718]. נדיר.

מחיר פתיחה:

180

פריט 80:
שו"ת בית יוסף. מנטובה, ת"ץ. עותק שמור!
שו"ת בית יוסף. מנטובה, ת"ץ. עותק שמור! שו"ת בית יוסף, למרן רבי יוסף קארו, על חלק אבן העזר. מהדורה תניינא, מנטובה ת"ץ.

מחיר פתיחה:

350

פריט 81:
פרק שירה עם ביאור 'פי אליהו' לרבי אליהו דייץ. אלטונא, תצ"ה [1735]. מהדורה ראשונה. נדיר.
פרק שירה עם ביאור 'פי אליהו' לרבי אליהו דייץ. אלטונא, תצ"ה [1735]. מהדורה ראשונה. נדיר. פרק שירה עם ביאור 'פי אליהו' לרבי אליהו דייץ. אלטונא, תצ"ה [1735]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 82:
באר טוב, מאת רבי דוב בער ב"ר פייבל. אלטונא, תצ"ז [1737]. מהדורה ראשונה.
באר טוב, מאת רבי דוב בער ב"ר פייבל. אלטונא, תצ"ז [1737]. מהדורה ראשונה. באר טוב, מאת רבי דוב בער ב"ר פייבל. אלטונא, תצ"ז [1737]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 83:
צבי קודש, מאת רבי צבי הירש ב"ר דוד מסאקלב. זולצבאך, תק"ח [1748]. מהדורה ראשונה.
צבי קודש, מאת רבי צבי הירש ב"ר דוד מסאקלב. זולצבאך, תק"ח [1748]. מהדורה ראשונה. צבי קודש, מאת רבי צבי הירש ב"ר דוד מסאקלב. זולצבאך, תק"ח [1748]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

150

פריט 84:
שו"ת רדב"ז. מהדורה ראשונה, ויניציאה תק"ט.
שו"ת רדב"ז. מהדורה ראשונה, ויניציאה תק"ט. שאלות ותשובות הרדב"ז לרבינו דוד בן זמרא, ב' חלקים, מהדורא ראשונה, ויניציאה תק"ט. הגהות מהתקופה.

מחיר פתיחה:

350

פריט 85:
שלחן ערוך, יורה דעה, עם באר היטב, לקט הקמח, פנים חדשות, אשל אברהם, תוספת מרובה...
שלחן ערוך, יורה דעה, עם באר היטב, לקט הקמח, פנים חדשות, אשל אברהם, תוספת מרובה... שלחן ערוך, יורה דעה, עם באר היטב, לקט הקמח, פנים חדשות, אשל אברהם, תוספת מרובה ועוד.  תקל"ח [1778]. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 86:
ספרי יסוד! 'המקנה' ו'מחנה לוי', מהדורה ראשונה. אופיבאך, תקס"א
ספרי יסוד! 'המקנה' ו'מחנה לוי', מהדורה ראשונה. אופיבאך, תקס"א שני ספרי יסוד מדפוס ראשון אופיבאך תקס"א - 1801. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 87:
סט שלם, ספר מכתב אלקים, חמשה חומשי תורה, בכריכת עור מהודרת. פיסא, תקע"ח [1818].
סט שלם, ספר מכתב אלקים, חמשה חומשי תורה, בכריכת עור מהודרת. פיסא, תקע"ח [1818]. סט שלם, ספר מכתב אלקים, חמשה חומשי תורה, בכריכת עור מהודרת. פיסא, תקע"ח [1818].

מחיר פתיחה:

200

פריט 88:
חמשה חומשי תורה, עם פירוש רש"י, חמש מגילות והפטרות. אמשטרדם, תקע"ז 1817.
חמשה חומשי תורה, עם פירוש רש"י, חמש מגילות והפטרות. אמשטרדם, תקע"ז 1817. חמשה חומשי תורה, עם פירוש רש"י, חמש מגילות והפטרות. אמשטרדם, תקע"ז 1817.

מחיר פתיחה:

350

פריט 89:
סט חמשה חומשי תורה, עם ביאור תוצאות חיים מאת רבי חיים באסקוויץ, בכריכות עור מהודרות....
סט חמשה חומשי תורה, עם ביאור תוצאות חיים מאת רבי חיים באסקוויץ, בכריכות עור מהודרות.... סט חמשה חומשי תורה, עם ביאור תוצאות חיים מאת רבי חיים באסקוויץ, בכריכות עור מהודרות. וינה, תקנ"ד [1794].

מחיר פתיחה:

200

פריט 90:
סדר קריאת שמע על המטה, נוסח האר"י הקדוש. ליוורנו, תקפ"ד [1824].
סדר קריאת שמע על המטה, נוסח האר"י הקדוש. ליוורנו, תקפ"ד [1824]. סדר קריאת שמע על המטה, נוסח האר"י הקדוש. ליוורנו, תקפ"ד [1824].

מחיר פתיחה:

150

פריט 91:
תקוני שבת, על פי האר"י. ליוורנו, תרי"ג [1853]. נדיר.
תקוני שבת, על פי האר"י. ליוורנו, תרי"ג [1853]. נדיר. תקוני שבת, על פי האר"י. ליוורנו, תרי"ג [1853]. נדיר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 92:
ישועות משיחו, מאת רבי דון יצחק אברבנאל. קארלסרוא [סדילקוב?], תקפ"ח [1828]. מהדורה ראשונה. נדיר.
ישועות משיחו, מאת רבי דון יצחק אברבנאל. קארלסרוא [סדילקוב?], תקפ"ח [1828]. מהדורה ראשונה. נדיר. ישועות משיחו, מאת רבי דון יצחק אברבנאל. קארלסרוא [סדילקוב?], תקפ"ח [1828]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 93:
שו"ת משאת בנימין, מאת רבי בנימין אהרן. סדילקאב, תקצ"ג [1833]. עם השלמת שתי תשובות חסרות...
שו"ת משאת בנימין, מאת רבי בנימין אהרן. סדילקאב, תקצ"ג [1833]. עם השלמת שתי תשובות חסרות... שו"ת משאת בנימין, מאת רבי בנימין אהרן. סדילקאב, תקצ"ג [1833]. עם השלמת שתי תשובות חסרות בכתב יד.

מחיר פתיחה:

300

פריט 94:
תפתה ערוך, מאת רבי משה זכות, עם עדן ערוך ותרגום ליידיש. מיץ, תקל"ז [1777]. נדיר.
תפתה ערוך, מאת רבי משה זכות, עם עדן ערוך ותרגום ליידיש. מיץ, תקל"ז [1777]. נדיר. תפתה ערוך, מאת רבי משה זכות, עם עדן ערוך ותרגום ליידיש. מיץ, תקל"ז [1777]. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 95:
שו"ת רשמי שאלה. ורשה, תקע"א [1811]. מהדורה ראשונה, עותק מיוחס.
שו"ת רשמי שאלה. ורשה, תקע"א [1811]. מהדורה ראשונה, עותק מיוחס. שו"ת רשמי שאלה. ורשה, תקע"א [1811]. מהדורה ראשונה, עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

650

פריט 96:
אהבת יהונתן, על ההפטרות, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. המבורג, תקכ"ו [1766]. מהדורה ראשונה. נדיר.
אהבת יהונתן, על ההפטרות, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. המבורג, תקכ"ו [1766]. מהדורה ראשונה. נדיר. אהבת יהונתן, על ההפטרות, מאת רבי יהונתן אייבשיץ. המבורג, תקכ"ו [1766]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

350

פריט 97:
שערי קדושה, מאת רבי חיים ויטאל. זולצבאך, תקי"ח [1758]. 
שערי קדושה, מאת רבי חיים ויטאל. זולצבאך, תקי"ח [1758].  שערי קדושה, מאת רבי חיים ויטאל. זולצבאך, תקי"ח [1758]. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 98:
דרישת מרדכי, על פרקי אבות, מאת הגאון רבי מרדכי הענא. אמשטרדם, תקכ"ו [1764]. מהדורה ראשונה.
דרישת מרדכי, על פרקי אבות, מאת הגאון רבי מרדכי הענא. אמשטרדם, תקכ"ו [1764]. מהדורה ראשונה. דרישת מרדכי, על פרקי אבות, מאת הגאון רבי מרדכי הענא. אמשטרדם, תקכ"ו [1764]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

300

פריט 99:
עקידת יצחק, [מאת רבי יצחק עראמה]. למברג, תקס"ח [1808]. 
עקידת יצחק, [מאת רבי יצחק עראמה]. למברג, תקס"ח [1808].  עקידת יצחק, [מאת רבי יצחק עראמה]. למברג, תקס"ח [1808]. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 100:
מקבץ [4] ספרי מנהגים, פולין, אופנבך, מיץ ודיהרנפורט, 1806-1829.
מקבץ [4] ספרי מנהגים, פולין, אופנבך, מיץ ודיהרנפורט, 1806-1829. מקבץ [4] ספרי מנהגים, פולין, אופנבך, מיץ ודיהרנפורט, 1806-1829.

מחיר פתיחה:

300