עברית

Lot 27:

Historical and Most Important Letter of Blessings by the Holy Rav the Beis Yisroel of Ger

Start price: $2,000

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Historical! Most important letter of blessings in which the holy Rav the Beis Yisroel announces his move to the mythological Beis Midrash on Ralbach St., infusing blessings for good health, success in all matters, complete repentance and good tidings. 

The letter was sent in late 1959, before the move of the Beis Yisroel to his new home and to his mythological Beis Midrash on Ralbach St. – before Rosh Hashana. 

To the Chassid Rabbi Avraham Binyomin Zilberberg Gaon Av Beis Din of Pittsburgh, who was a close associate and confidante of the Gaon the Beis Yisroel of Ger. 

In the letter, the Rebbe refers to the health of his wife the Rebbetzin, sending her blessings that were handwritten by him:  

ישלח לה במהרה הרפואה בשלימות, כי קשה כח הסבל עבורה וגם עבור המקורבים שלה ובראשם אתה שמטריד זאת אותך מאוד מה שאני מרגיש מרחוק והשי"ת יעזור במהרה דידן בישועה וברפואה שלמה. אתנו ת"ל החיים והשלום, כבר כתבתי לך שאחשוב קודם ר"ה להעתיק דירתי והשי"ת יעזור שיהי’ להצלחה.

Then the Beis Yisroel doubles his blessings: בימי חודש הרחמים יפתח השי"ת לבנו לעבדו בלב שלם ויתעוררו רחמים על כל בני ישראל, א"ד [אלו דברי] ידידך הדוש"ת ע"ב כוח"ט בסשצ"ג [=הדורש שלום תורתך עם ברכת כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים] ומצפה לשמוע בשורות טובות.

Toward the end of the letter, the Beis Yisroel sends his regards and greetings to all the descendants of the Rav of Pittsburgh and the rabbis his sons-in-law. 

The holy Rav the Beis Yisroel of Ger [1895-1977] one of the greatest Tzaddikim of his generation. One of the founders of Chareidi Jewry after the destruction of Europe. The son of the holy Rav the Imrei Emes of Ger and his successor. Headed Mo’etzes Gedolei Hatorah, one of the founders of independent education, who brought closer to Judaism Holocaust refugees and Sephardic, Ashkenazic, Lithuanian and Chassidic youth. Was famed for his regulations and customs in matters of sanctity, some of which are a cornerstone of the total Chareidi community to this day.

[1] aerogram. Handwritten and signed by him. Fold lines. Small tears along the fold lines. Good condition. 

Measurement: 18 x 22.5 CM

Measurement: 18 x 22.5 CM