English

תפארת שבתפארת אדר תשפ\"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
[טור] אורח חיים, עם בית יוסף. קראקא, שע"ה [1615]. נדיר.
[טור] אורח חיים, עם בית יוסף. קראקא, שע"ה [1615]. נדיר. [טור] אורח חיים, עם בית יוסף. קראקא, שע"ה [1615]. נדיר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 2:
כנף רננים, מאת רבי יוסף ידידיה קרמי. ונציה, 1626. מהדורה יחידה, נדיר.
כנף רננים, מאת רבי יוסף ידידיה קרמי. ונציה, 1626. מהדורה יחידה, נדיר. כנף רננים, מאת רבי יוסף ידידיה קרמי. ונציה, 1626. מהדורה יחידה, נדיר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 3:
פנים מסבירות, מאת רבי משה חזן מיינשטרש. פראג, תנ"ג [1693]. מהדורה ראשונה. נדיר.
פנים מסבירות, מאת רבי משה חזן מיינשטרש. פראג, תנ"ג [1693]. מהדורה ראשונה. נדיר. פנים מסבירות, מאת רבי משה חזן מיינשטרש. פראג, תנ"ג [1693]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 4:
פרי חדש, מהדורה ראשונה, היחידה שיצאה לאור בחיי המחבר. אמשטרדם, תנ"ב [1692]. עם הגהות למדניות...
פרי חדש, מהדורה ראשונה, היחידה שיצאה לאור בחיי המחבר. אמשטרדם, תנ"ב [1692]. עם הגהות למדניות... פרי חדש, מהדורה ראשונה, היחידה שיצאה לאור בחיי המחבר. אמשטרדם, תנ"ב [1692]. עם הגהות למדניות ארוכות בכתב יד. נדיר. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 5:
שלחן ערוך אבן העזר, פיורדא תקכ"א – חתימות והגהות הגאון רבי יוסף לערנר מטרישט אב"ד...
שלחן ערוך אבן העזר, פיורדא תקכ"א – חתימות והגהות הגאון רבי יוסף לערנר מטרישט אב"ד... שלחן ערוך אבן העזר, פיורדא תקכ"א – חתימות והגהות הגאון רבי יוסף לערנר מטרישט אב"ד ליכטנשטט, בעל "מרפא לנפש" ו"עונג נפש" – בהגהות מופיעים פסקי הלכה שקיבל הכותב מבעל ה"נודע ביהודה" בהלכות כתובה ובשמות בגיטין – מאות הגהות בכתב-יד מכותבים שונים – חתימות

מחיר פתיחה:

800

פריט 6:
מעש"י צדיקים, עם חידושי הרמב"ן והריטב"א. ליוורנו, תק"מ 1779. מהדורה יחידה עם דף הסכמות נדיר. 
מעש"י צדיקים, עם חידושי הרמב"ן והריטב"א. ליוורנו, תק"מ 1779. מהדורה יחידה עם דף הסכמות נדיר.  מעש"י צדיקים, עם חידושי הרמב"ן והריטב"א. ליוורנו, תק"מ 1779. מהדורה יחידה עם דף הסכמות נדיר. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 7:
חדושי הריטב"א, על מסכת תענית ומועד קטן. פראג, תקע"ב 1811. העותק האישי של רבי נטע...
חדושי הריטב"א, על מסכת תענית ומועד קטן. פראג, תקע"ב 1811. העותק האישי של רבי נטע... חדושי הריטב"א, על מסכת תענית ומועד קטן. פראג, תקע"ב 1811. העותק האישי של רבי נטע ברודא.

מחיר פתיחה:

600

פריט 8:
קונטרס בענין השנות הבימה, מאת רבי ליפמאן אב"ד סערדיהעל. פרסבורג, תר"ג [1843]. מהדורה ראשונה. נדיר.
קונטרס בענין השנות הבימה, מאת רבי ליפמאן אב"ד סערדיהעל. פרסבורג, תר"ג [1843]. מהדורה ראשונה. נדיר. קונטרס בענין השנות הבימה, מאת רבי ליפמאן אב"ד סערדיהעל. פרסבורג, תר"ג [1843]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 9:
עותק מיוחס! עותק הגה"ק המקובל הצדיק רבי חיים פלאג'י: ספר חדושי גלאנטי לרבי ידידיה גלנטי....
עותק מיוחס! עותק הגה"ק המקובל הצדיק רבי חיים פלאג'י: ספר חדושי גלאנטי לרבי ידידיה גלנטי.... עותק מיוחס! עותק הגה"ק המקובל הצדיק רבי חיים פלאג'י: ספר חדושי גלאנטי לרבי ידידיה גלנטי. ווילהרמרש דארף, תע"ו [1716]. נדיר.

מחיר פתיחה:

600

פריט 10:
תורת חיים, ביאור על רבינו בחיי בן אשר, מאת רבי חיים הכהן. ליוורנו, תרנ"ד [1894]....
תורת חיים, ביאור על רבינו בחיי בן אשר, מאת רבי חיים הכהן. ליוורנו, תרנ"ד [1894].... תורת חיים, ביאור על רבינו בחיי בן אשר, מאת רבי חיים הכהן. ליוורנו, תרנ"ד [1894]. העותק האישי של הראשון לציון, רבי יעקב שאול אלישר, היש"א ברכה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 11:
עומק תורת הנסתר, בכתב יד קודש המקובל הנודע רבי יהודה פתיה.
עומק תורת הנסתר, בכתב יד קודש המקובל הנודע רבי יהודה פתיה. עומק תורת הנסתר, בכתב יד קודש המקובל הנודע רבי יהודה פתיה.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 12:
סגולה לפרנסה טובה ! גיליוני תורת הרז בכתי"ק הגאון המקובל הכף החיים - על ענייני קריעת ים סוף
סגולה לפרנסה טובה ! גיליוני תורת הרז בכתי"ק הגאון המקובל הכף החיים - על ענייני קריעת ים סוף 'העוסק בר"ז שהוא סוד - שלומד בחכמת הקבלה, הוא מברר ניצוצי הקדושה' מאגד דפים בכתב יד קדשו של המקובל האלוקי מרן הכף החיים, על פרשת בשלח, וקריעת ים סוף, ובתוכו גילויים בתורת הנסתר ורזין דאורייתא. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 13:
תגלית – כתב יד קדשו של רבי יוסף צרפתי מאנדרינפולי, מחבר ספר הדרשות הנודע "יד...
תגלית – כתב יד קדשו של רבי יוסף צרפתי מאנדרינפולי, מחבר ספר הדרשות הנודע "יד... תגלית – כתב יד קדשו של רבי יוסף צרפתי מאנדרינפולי, מחבר ספר הדרשות הנודע "יד יוסף" – דרוש לחג הסוכות עם קטעים שלא נדפסו בספרו – חמשה עמודים בכתב יד קדשו – אנדרינפולי (טורקיה) – תחילת המאה ה-17 – לפני שנת שע"ו – כתיבה מזרחית

מחיר פתיחה:

1000

פריט 14:
קונטרס כתב-יד, כתבי האר"י, שער ראשון מתוך ספר "מבוא שערים" לרבי חיים ויטאל – כתיבה...
קונטרס כתב-יד, כתבי האר"י, שער ראשון מתוך ספר "מבוא שערים" לרבי חיים ויטאל – כתיבה... קונטרס כתב-יד, כתבי האר"י, שער ראשון מתוך ספר "מבוא שערים" לרבי חיים ויטאל – כתיבה איטלקית – לפני תקמ"ג

מחיר פתיחה:

500

פריט 15:
ספר מבוא שערים קארעץ, תקמ"ג
ספר מבוא שערים קארעץ, תקמ"ג ספר מבוא שערים. קארעץ, תקמ"ג. מהדורה ראשונה. מגנזי מרן האביר יעקב מסאדיגורה ולמעלה בקודש.

מחיר פתיחה:

500

פריט 16:
ספר הכונות, לאר"י ז"ל.  קארעץ, תקמ"ד [1784]. נדיר.
ספר הכונות, לאר"י ז"ל.  קארעץ, תקמ"ד [1784]. נדיר. ספר הכונות, לאר"י ז"ל.  קארעץ, תקמ"ד [1784]. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 17:
ספר קבלה חשוב, מהדורה ראשונה שער גן עדן, קארעץ תקס"ג
ספר קבלה חשוב, מהדורה ראשונה שער גן עדן, קארעץ תקס"ג ספר הקבלה שער גן עדן. מהדורה ראשונה, קארעץ, תקס"ג. עם ההסכמה החשובה ממרנא הרה"ק מבארדיטשוב. עם דף השער המספר על חשיבות הספר אצל אור שבעת הימים מרנא הבעש"ט. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 18:
ספר חסידות מוקדם, בדפוס ראשון: ליקוטים יקרים, לעמבערג תקנ"ב.
ספר חסידות מוקדם, בדפוס ראשון: ליקוטים יקרים, לעמבערג תקנ"ב. ספר חסידות מוקדם, מדפוס ראשון: ליקוטים יקרים. דפוס ראשון, לעמבערג, תקנ"ב - 1792. בדפוס החשוב מוהר"ר רבי יהודא שלמה יאריש רפאפורט.

מחיר פתיחה:

4000

פריט 19:
ספר החסידות הראשון במהדורה תנינא: תולדות יעקב יוסף, מעזובוז תקע"ז
ספר החסידות הראשון במהדורה תנינא: תולדות יעקב יוסף, מעזובוז תקע"ז תולדות יעקב יוסף, מהדורה תנינא. מעזובוז, תקע"ז.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 20:
ספר בן פורת יוסף - קוריץ, תקמ"א - מהדורה ראשונה – פרסום ראשון של אגרת...
ספר בן פורת יוסף - קוריץ, תקמ"א - מהדורה ראשונה – פרסום ראשון של אגרת... ספר בן פורת יוסף - קוריץ, תקמ"א - מהדורה ראשונה – פרסום ראשון של אגרת הקודש המפורסמת ממרן רבינו ישראל בעל שם טוב זי"ע: "ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר, והשיב לי בזאת תדע בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעינותיך חוצה"

מחיר פתיחה:

10000

פריט 21:
ספר ברית מנוחה, ברדיטשוב תקס"ז – עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב – מגנזי...
ספר ברית מנוחה, ברדיטשוב תקס"ז – עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב – מגנזי... ספר ברית מנוחה, ברדיטשוב תקס"ז – עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב – מגנזי אוצרותיו של הרה"ק ה"אביר יעקב" מסדיגורה

מחיר פתיחה:

700

פריט 22:
נועם אלימלך, מאת הרה"ק רבי אלימלך מליזנסק. פולנאה, תקע"ד [1814]. מהדורה נדירה.
נועם אלימלך, מאת הרה"ק רבי אלימלך מליזנסק. פולנאה, תקע"ד [1814]. מהדורה נדירה. נועם אלימלך, מאת הרה"ק רבי אלימלך מליזנסק. פולנאה, תקע"ד [1814]. מהדורה נדירה.

מחיר פתיחה:

800

פריט 23:
פרי הארץ להרה"ק מוויטעבסק. מאהלוב, תקע"ח מבית עקד הספרים של הרה"ק האביר יעקב
פרי הארץ להרה"ק מוויטעבסק. מאהלוב, תקע"ח מבית עקד הספרים של הרה"ק האביר יעקב ספר פרי הארץ על התורה. מאת הרב הקדוש המפורסם רבי מנחם מענדל מוויטעבסק. מהדורה תניינא, מאהלוב תקע"ח - 1818.

מחיר פתיחה:

500

פריט 24:
פאר מקדושים, מעשיות מצדיקים ובראשם הצדיק הקדוש רבי ישראל בעש"ט.  ד"ס אחרי 1856. יידיש.
פאר מקדושים, מעשיות מצדיקים ובראשם הצדיק הקדוש רבי ישראל בעש"ט.  ד"ס אחרי 1856. יידיש. פאר מקדושים, מעשיות מצדיקים ובראשם הצדיק הקדוש רבי ישראל בעש"ט.  ד"ס אחרי 1856. יידיש.

מחיר פתיחה:

500

פריט 25:
ארץ החיים. טשערנאוויץ, תרכ"א. מהדורא ראשונה. עותקו האישי של הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה, מירושת אבותיו
ארץ החיים. טשערנאוויץ, תרכ"א. מהדורא ראשונה. עותקו האישי של הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה, מירושת אבותיו ספר ארץ החיים להרה"ק הבאר מים חיים מטשרנוביץ, עותקו האישי של מרן הרה"ק האביר יעקב שירשו מאבותיו בקודש צדיקי בית סאדיגורה האור ישראל והרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 26:
ספר סגולה! מעין גנים, דפו"ר- שייך לבני הרה"ק האור ישראל מסאדיגורה
ספר סגולה! מעין גנים, דפו"ר- שייך לבני הרה"ק האור ישראל מסאדיגורה ספר סגולה מיוחס! מעין גנים, מהדורה ראשונה. מונקאטש תר"ס. לרבינו מנחם עזריה - הרמ"ע מפאנו. עותק בני הרה"ק האור ישראל מסאדיגורה - האביר יעקב, הרה"ק רבי שלמהנ'יו מסאדיגורה, הרה"ק רבי יצחק מרימנוב. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 27:
והיה ברכה - חלק א, כרוך עם [חלק ב] מגיד תעלומה, מאת הרה"ק צבי אלימלך...
והיה ברכה - חלק א, כרוך עם [חלק ב] מגיד תעלומה, מאת הרה"ק צבי אלימלך... והיה ברכה - חלק א, כרוך עם [חלק ב] מגיד תעלומה, מאת הרה"ק צבי אלימלך שפירא מדינוב, ה"בני יששכר". פרעמישלא, [תרל"ה] - תרל"ו  1875-1876. עם הסכמות של הרה"ק רבי חיים מצאנז ושל ה"שואל ומשיב". מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 28:
בת עין, מכת"י תלמידיו. דפוס ראשון זיטאמיר, תר"י מגנזי מרן האביר יעקב מסאדיגורה
בת עין, מכת"י תלמידיו. דפוס ראשון זיטאמיר, תר"י מגנזי מרן האביר יעקב מסאדיגורה סגולה נפלאה עותק מיוחס ביותר! ספר בת עין להרב הקדוש מאווריטש. מהדורה ראשונה של הנוסח השני והשלם של הספר. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר תר"י. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 29:
אוהב ישראל, דפוס ראשון זיטאמיר תרכ"ג. מגנזי האביר יעקב מסאדיגורה
אוהב ישראל, דפוס ראשון זיטאמיר תרכ"ג. מגנזי האביר יעקב מסאדיגורה עותק מרן הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה. אוהב ישראל, אמרות טהורות שיצאו מפי מקור חיים עטרת תפארת ישראל אוהב נאמן לבית ישראל מוה"ר אברהם יהושע העשיל אב"ד אפטא. מהדורה ראשונה, דפוס השותפים הצדיקים שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר תרכ"ג. 

מחיר פתיחה:

1800

פריט 30:
ג' ספרי חסידות חשובים - מהם בדפו"ר - לעמברג תרכ"ב. מגנזי הרה"ק מרן האביר יעקב מסאדיגורה
ג' ספרי חסידות חשובים - מהם בדפו"ר - לעמברג תרכ"ב. מגנזי הרה"ק מרן האביר יעקב מסאדיגורה דברי שמואל/קדושת לוי מסכת אבות/דברי אמת.

מחיר פתיחה:

500

פריט 31:
עבודת ישראל דפוס שפירא בזיטאמיר, תרי"ח מגנזי מרן האביר יעקב מסאדיגורה כרוך עם מעין גנים להרה"ק מדינוב
עבודת ישראל דפוס שפירא בזיטאמיר, תרי"ח מגנזי מרן האביר יעקב מסאדיגורה כרוך עם מעין גנים להרה"ק מדינוב ספר עבודת ישראל מאת המגיד הקדוש מקאז'ניץ. מהדורה מיוחסת, בדפוס הרבני רבי ארי' ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא, בזיטאמיר תרח"י - 1858. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 32:
גבורות אריה. חסידות, מהדורה יחידה. לעמבערג תר"ל. עותק חתום מהרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה. חסר.
גבורות אריה. חסידות, מהדורה יחידה. לעמבערג תר"ל. עותק חתום מהרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה. חסר. גבורות אריה. ספר חסידות במהדורה יחידה. עותק חתום בחותמת לועזית מרן האביר יעקב מסאדיגורה עם הזכרת שמות חסידים בכתב יד. עותק חסר ממהדורה היחידה, לעמבערג, תר"ל. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 33:
ארבעה ספרי חסידות חשובים, מאוצר בית גנזי הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה, מהם מגנזי אבותיו הק'
ארבעה ספרי חסידות חשובים, מאוצר בית גנזי הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה, מהם מגנזי אבותיו הק' ארבעה ספרים מתורת החסידות, מתוככי אוצר בית גנזי הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה, מצדיקי הדורות המפורסמים. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 34:
'לא יצטרך עוד לרופאים רק תמיד בבריאות הנכון' ברכות בכתב יד קודש הרה"ק רבי משה מסטולין
'לא יצטרך עוד לרופאים רק תמיד בבריאות הנכון' ברכות בכתב יד קודש הרה"ק רבי משה מסטולין 'ע"י שמחה - יוצאים מכל הצרות'. איגרת מלאה ברכות לרפואה בכתב יד קודש הרה"ק רבי משה מסטולין, צעיר בני הרה"ק הינוקא 'הפרנקפורטער' רבי ישראל מקרלין - סטולין, ובחתימת ידו הטהורה. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 35:
'יזכה לבוא אל המנוחה ברוחניות ובגשמיות' איגרת מלאה ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין
'יזכה לבוא אל המנוחה ברוחניות ובגשמיות' איגרת מלאה ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין מכתב ובו ברכות לרפואה שלמה בחתימת יד קודש הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין.

מחיר פתיחה:

800

פריט 36:
ספר מאיר עיני חכמים (מהר"ם מלובלין) – וינה תקנ"ו – העותק של גאון ישראל רבינו...
ספר מאיר עיני חכמים (מהר"ם מלובלין) – וינה תקנ"ו – העותק של גאון ישראל רבינו... ספר מאיר עיני חכמים (מהר"ם מלובלין) – וינה תקנ"ו – העותק של גאון ישראל רבינו ישראל סלנטר זצוק"ל מייסד שיטת המוסר – חתימת יד קדשו – הגהות בכתב-יד

מחיר פתיחה:

2000

פריט 37:
מהר"ם ברב"י. [א], דיהרנפורט, תקמ"ו [1786]. מהדורה ראשונה. העותק האישי החתום של רבי דוד לוריא,...
מהר"ם ברב"י. [א], דיהרנפורט, תקמ"ו [1786]. מהדורה ראשונה. העותק האישי החתום של רבי דוד לוריא,... מהר"ם ברב"י. [א], דיהרנפורט, תקמ"ו [1786]. מהדורה ראשונה. העותק האישי החתום של רבי דוד לוריא, הרד"ל, וכן חתימת הגאון רבי חיים ברלין מימי שבתו בוואלוז'ין.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 38:
משך חכמה על התורה, מאת הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. ריגא, תרפ"ז [1927]. מהדורה...
משך חכמה על התורה, מאת הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. ריגא, תרפ"ז [1927]. מהדורה... משך חכמה על התורה, מאת הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. ריגא, תרפ"ז [1927]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס.

מחיר פתיחה:

500

פריט 39:
עותק מיוחס, עם הגהות בכתב יד הג"ר יהוסף זכרי' שטערן! אגרת בחינת עולם, מאת רבי...
עותק מיוחס, עם הגהות בכתב יד הג"ר יהוסף זכרי' שטערן! אגרת בחינת עולם, מאת רבי... עותק מיוחס, עם הגהות בכתב יד הג"ר יהוסף זכרי' שטערן! אגרת בחינת עולם, מאת רבי ידעיה פניני בדרשי. וילנה, תרל"ט 1879.

מחיר פתיחה:

500

פריט 40:
גלוית איגרת בעלת תוכן נדיר, מאת מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם לייבאוויץ ממיר, מגדולי צדיקי...
גלוית איגרת בעלת תוכן נדיר, מאת מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם לייבאוויץ ממיר, מגדולי צדיקי... גלוית איגרת בעלת תוכן נדיר, מאת מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם לייבאוויץ ממיר, מגדולי צדיקי גאוני הדור בליטא, אודות הרישום לישיבת מיר. תרצ"ג. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 41:
'אנשים נבונים שימשיכו את לבב התלמידים אחריהם'. מכתב הגאון רבי אברהם צבי קמאי למערכת ועד...
'אנשים נבונים שימשיכו את לבב התלמידים אחריהם'. מכתב הגאון רבי אברהם צבי קמאי למערכת ועד... 'אנשים נבונים שימשיכו את לבב התלמידים אחריהם'. מכתב הגאון רבי אברהם צבי קמאי למערכת ועד 'חורב' רשת תלמודי התורה החרדיים בליטא, להשגת מורים ומלמדים יראים ושלמים על טהרת הקודש. מיר, תר"צ.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 42:
מכתב הגאון המקובל רבי חיים יודא לייב אויערבאך, ראש ומייסד ישיבת המקובלים 'שער השמים' למען...
מכתב הגאון המקובל רבי חיים יודא לייב אויערבאך, ראש ומייסד ישיבת המקובלים 'שער השמים' למען... מכתב הגאון המקובל רבי חיים יודא לייב אויערבאך, ראש ומייסד ישיבת המקובלים 'שער השמים' למען תומכי ישיבתו, בברכה מרובה. תרצ"א.

מחיר פתיחה:

500

פריט 43:
איגרת חשובה בעצם כתב יד הגאון האדיר רבי חיים שמואלביץ ראש ישיבת מיר ומגדולי הדור,...
איגרת חשובה בעצם כתב יד הגאון האדיר רבי חיים שמואלביץ ראש ישיבת מיר ומגדולי הדור,... איגרת חשובה בעצם כתב יד הגאון האדיר רבי חיים שמואלביץ ראש ישיבת מיר ומגדולי הדור, לצדקה חשובה עבור אחד מחשובי האברכים בישיבתו ישיבת מיר. ירושלים, תשל"ו.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 44:
שו"ת חכם צבי, פיורדא תקכ"ז
שו"ת חכם צבי, פיורדא תקכ"ז שו"ת חכם צבי חלק ראשון, פיורדא תקכ"ז. עותק הנשר הגדול מרן רבי נתן הכהן אדלער מפרנקפורט דמיין, רבו של מרנא החתם סופר. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 45:
גיליון דף אחד - על שני עמודיו, כתב וחרט מרנא ורבנא החתם סופר בימי חורפו...
גיליון דף אחד - על שני עמודיו, כתב וחרט מרנא ורבנא החתם סופר בימי חורפו... גיליון דף אחד - על שני עמודיו, כתב וחרט מרנא ורבנא החתם סופר בימי חורפו בהיותו כבן כ"ח שנה בעיר פרוסטיץ, בה כיהן בראשונה בראשות ישיבה ובה החל להרביץ תורה בתלמידים.

מחיר פתיחה:

20000

פריט 46:
מכתב איגרת חשובה בכתב יד מרן רשכבה"ג הכתב סופר ובחתימתו למרן הגאון האדיר היריעות שלמה...
מכתב איגרת חשובה בכתב יד מרן רשכבה"ג הכתב סופר ובחתימתו למרן הגאון האדיר היריעות שלמה... מכתב איגרת חשובה בכתב יד מרן רשכבה"ג הכתב סופר ובחתימתו למרן הגאון האדיר היריעות שלמה - בהלכה ובהנהגת הקהל. פרעשבורג שנת תרי"ט. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 47:
גביע קידוש מכסף של ראב"ד בודאפעשט רבי ישראל סג"ל. פריט מוזיאלי מיוחד ונדיר.
גביע קידוש מכסף של ראב"ד בודאפעשט רבי ישראל סג"ל. פריט מוזיאלי מיוחד ונדיר. גביע קידוש מכסף של ראב"ד בודאפעשט רבי ישראל סג"ל. פריט מוזיאלי מיוחד ונדיר.

מחיר פתיחה:

8000

פריט 48:
תגלית! [27] דפים מחידושי החתם סופר על מסכת חולין, שנכתבו בחיי המחבר בכתב יד של...
תגלית! [27] דפים מחידושי החתם סופר על מסכת חולין, שנכתבו בחיי המחבר בכתב יד של... תגלית! [27] דפים מחידושי החתם סופר על מסכת חולין, שנכתבו בחיי המחבר בכתב יד של אחד מתלמידיו הגאונים העומד לשרת בקודש, עם [12] שורות שטרם הודפסו. [פרשברג], תקצ"ג [1833].  

מחיר פתיחה:

1200

פריט 49:
[19] דפים מחידושי החתם סופר על פרק "גיד הנשה", שנכתבו בחיי המחבר בכתב יד אחד...
[19] דפים מחידושי החתם סופר על פרק "גיד הנשה", שנכתבו בחיי המחבר בכתב יד אחד... [19] דפים מחידושי החתם סופר על פרק "גיד הנשה", שנכתבו בחיי המחבר בכתב יד אחד מתלמידיו הגאונים, העומד לשרת בקודש. [פרשברג], תקצ"ב [1832].

מחיר פתיחה:

800

פריט 50:
ספר ויקרא, עם מפרשים, הפטרות, שיר השירים ומגילת אסתר. ברלין, תס"ה [1705]. נדיר. המהדורה  הראשונה...
ספר ויקרא, עם מפרשים, הפטרות, שיר השירים ומגילת אסתר. ברלין, תס"ה [1705]. נדיר. המהדורה  הראשונה... ספר ויקרא, עם מפרשים, הפטרות, שיר השירים ומגילת אסתר. ברלין, תס"ה [1705]. נדיר. המהדורה  הראשונה של ביאור הרשב"ם על התורה. עותק מיוחס שהיה שייך לתלמיד החתם סופר, רבי פייבל פלויט, מח"ס לקוטי חבר בן חיים.

מחיר פתיחה:

500