English

פריט 117:

תשובה ארוכה בכתב יד קודש הגאון הצדיק רבי חיים בצלאל פאנעט אב"ד טשנד – נכתבה...

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשובה ארוכה בכתב יד קודש הגאון הצדיק רבי חיים בצלאל פאנעט אב"ד טשנד – נכתבה לאביו הגה"ק בעל ה"מראה יחזקאל" – נדפסה בספרו "דרך יבחר" – טשנד, ת"ר – ארבעה עמודים

 

התשובה שלפנינו נדפסה לאחר פטירת המחבר בספרו "דרך יבחר" (מונקאטש, תרנ"ג), בשער התשובה, סימן סז.
הגאון הקדוש רבי חיים בצלאל פאנעט אב"ד טשנד (תקס"ג-תרל"ד), היה בנו ותלמידו של הגה"ק בעל "מראה יחזקאל" אב"ד קרלסבורג. בבחרותו למד בישיבת פרשבורג אצל בעל ה"חתם סופר" שקרבו וחבבו מאד, ואף הכין עמו את שיעוריו. בתקפ"ג, בהיותו בגיל עשרים, הוכתר לרבה של באלקאן. כבר בגיל זה כתב עליו ה"ישמח משה": "הרב המופלג החריף ובקי נפלא". בתקצ"ג התמנה לרבה של טשנד, בה כיהן ברבנות ארבעים שנה עד לפטירתו בתרל"ד. אחיו הצעיר הגה"ק ה"מעגלי צדק" מדעש העיד עליו שלימודו הוא כמו הרשב"א. מכתביו נדפסו לאחר פטירתו החיבורים: דרך יבחר, ים הרחב על מסכת חולין, ים הנרחב על גיטין, ועוד.
[2] דף (4 עמודים כתובים). קרעים, פגיעות ובלאי בשוליים. כתמים. פגיעה מסויימת בטקסט. מצב טוב.