English

פריט 118:

כתב-יד, קונטרס חידושים על מסכת סוכה בכתב-ידו של הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד, בעל "קיצור...

מחיר פתיחה: $8,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, קונטרס חידושים על מסכת סוכה בכתב-ידו של הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד, בעל "קיצור שלחן ערוך" – קטעים שלא נדפסו

 

לפנינו קונטרס בן 67 עמודים בכתב-יד קדשו של בעל "קיצור שלחן ערוך", ובו חידושיו על מסכת סוכה.

 

רוב החידושים הכתובים בקונטרס שלפנינו נדפסו בספרו "פני שלמה" על מסכת סוכה שנדפס לראשונה בשנת תשמ"ט בהוצאת "מכון ירושלים". כפי הנראה חידושיו שנדפסו הועתקו מכתב-יד אחר (או ממהדורה אחרת שכתב המחבר, או מכתב מעתיק), ולא מכתב היד שלפנינו. בקונטרס שלפנינו ישנם מספר קטעים שלא נדפסו בספרו "פני שלמה". כמו כן גם בקטעים שנדפסו ישנם מספר שינויים מהנדפס, ובקונטרס שלפנינו הדברים נראים יותר מתוקנים מהנוסח הנדפס. השינויים בין הנוסח הנדפס להנוסח שבכתב היד נראה כבר בקטע הראשון בקונטרס שלפנינו.

 

[להלן רשימת חלק מהקטעים שלא נדפסו: הקטע האחרון בדף ב/1; הקטע המתחיל בדף ג/1 ומסתיים בעמוד שלאחריו; בדף כו/1 הקטע האחרון בסוף פרק שני].

 

הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד (תקס"ד – תרמ"ו 1804-1886) רבה הנודע של אונגוואר, היה תלמידו של הגאון רבי צבי הירש העליר בעל "טיב גיטין". בצעירותו למד בחברותא עם האדמו"ר הגה"ק רבי צבי הירש מליסקא. בתר"ג התמנה לרבה של ברעזאוויץ, ובתר"י התמנה לראב"ד בעיר מולדתו אונגוואר עד לפטירתו. חיבר ספרים רבים ביניהם: קסת סופר, תורת זבח, לחם ושמלה, אהלי שם, אולם התפרסם בעיקר מספרו החשוב 'קיצור שולחן ערוך' ספר יסוד בסיסי לכל בית יהודי, שנדפס בחייו ב-14 מהדורות. עוד בהיותו בן 20 כותב עליו ה"חתם סופר": "עושה פלא צדיק נשגב". הגה"ק רבי שמעון סופר כותב עליו: "זכיתי לקבל פניו הטהורים וליקח ברכתו". מסופר שמהר"ם שיק לפני פטירתו אמר על זכותו את הרבים בחיבוריו ההלכתיים: "מה גדולה הזכיה של רבי שלמה גאנצפריד בחיבוריו, ועיני קדשו נמלאו דמעות". בהיותו בן 30, בתקצ"ד, הדפיס לראשונה את חיבורו המפורסם בהלכות סת"ם "קסת הסופר". על ספרו זה זכה לקבל הסכמה נלהבת ומפורסמת מה"חתם סופר" בו סומך על ספרו בסמיכה רבה בכל כוחו, וכך כותב לו החת"ס: "עיינתי בו ועברתי בין בתריו מרישא לסיפא והנה כלך יפה רעיתי מום אין בך. מכוון להלכה ע"ד האמת… אני פוקד על כל תלמידי המחויבים לשמוע בקולי שמיום הדפסת הספר 'קסת הסופר' הלז… מכאן ואילך לא יתנו רשות וכתב קבלה לשום סופר כי אם שיהיה בקי בספר הזה ורגיל על לשונו… וסופר שאינו בקי בספר הזה יופסל מאומנותו".

 

הגר"ש גאנצפריד כל ימיו עסק בהרבצת תורה לפני תלמידים מקשיבים, ובלימודו עמהם את סוגיות הש"ס העלה על הכתב את מה שהתחדש לו בלימודו בעומק הפשט. בחייו הדפיס מחידושיו על הש"ס בספרו "פני שלמה" על מסכת בבא בתרא בלבד. חידושיו על שאר מסכתות הש"ס נשארו בכתב ידו ובכתבי תלמידים מעתיקים. בשנים תשמ"ט-תשנ"ט נדפסו חידושיו על שאר המסכתות בסדרת הספרים "פני שלמה" על הש"ס בחמשה כרכים על ידי "מכון ירושלים".

 

לד דף (67 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים. כתם רטיבות בדף הראשון.