English

פריט 119:

ספרי הרה"ק הרבי מלובלין - עותק הרה"ק רבי הערצקא ראצפערטער

מחיר פתיחה: $10,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר זכרון זאת, זאת זכרון ודברי אמת – ספרי הרה"ק הרבי מלובלין 'החוזה', שהיו שייכים להצדיק הקדוש מופת הדור רבי נפתלי הערצקעל'י ראצפערטער.

 

בדף השער, כיתוב נכדו חביבו יד ימינו שקיבל הימנו את הספר, אחר ששימשו באמונה כמה וכמה שנים. בגב דף השער, חותמתו של הרה"ק רבי נפתלי הערצקע מראצפערט, מגדולי צדיקי הדור.

לא נמצאים בעולם ספרים שהיו שייכים לצדיק קדוש ונשגב זה, מלבד סידורו הפרטי.

 

שלושת ספריו של הרה"ק מלובלין 'החוזה' כרוכים בכרך אחד. שלושתם נדפסו בדפוס ווארשא תרמ"ג – 1883.

 

הרב הקדוש המפורסם רבי נפתלי הירצקא הלוי מראצפערט מגדולי צדיקי דורו, אב"ד יאנושי, ולערך משנת תר”ם, אב”ד ואדמו”ר בראצפרט, מצדיקי הדור המפורסמים ביותר.

בנו הרב הצדיק רבי יעקב פרץ הלוי ביילוש [זילברמן] [תר"ט-תרע"ז] מהאלאס. חתנו של רבי אברהם פאמער, מגדולי חסידי צאנז, וחותנו של רבי חיים צוקר הי"ד אב"ד האלאס ובערעגסאז. למד תורה בהתמדה רבה, היה מפורסם במידותיו ובמידת הצדקה והתרחק מרבנות. דבק ברה"ק הדברי יחזקאל משינאווא ובאדמו"ר הראשון ממונקאטש.

מידות: 22 CM