English

פריט 12:

סגולה לפרנסה טובה ! גיליוני תורת הרז בכתי"ק הגאון המקובל הכף החיים - על ענייני קריעת ים סוף

מחיר פתיחה: $3,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'העוסק בר"ז שהוא סוד – שלומד בחכמת הקבלה, הוא מברר ניצוצי הקדושה' מאגד דפים בכתב יד קדשו של המקובל האלוקי מרן הכף החיים, על פרשת בשלח, וקריעת ים סוף, ובתוכו גילויים בתורת הנסתר ורזין דאורייתא. 


י"ד עמודים ב-7 דפים, הדפים כולם כתובים בעצם כתב ידו הקדושה של מרן הכף החיים, הגאון הקדוש רבי יעקב חיים סופר, חידושי תורה מתחילת פרשת בשלח ובהמשך הפרשה עניינים רבים, קריעת ים סוף, רדיפת פרעה אחרי בני ישראל, יציאת מצרים, אמונה וביטחון, סובב הולך בתורת הנסתר ורזין דאורייתא, בהם מליץ בעד ישראל, מעורר רחמים ומדבר בעניין השראת השכינה ועוד. 

הדפים כתובים משני צידיהם, כוללים ביאורים ברז ובנסתר ועמם דרושים יקרים, כפי דרכו בקודש של מרן הכף החיים, מגדולי הפוסקים והמקובלים. כמעט ללא תיקוני טעויות, בכתיבה תמה ונקיה. 

מאמרי התורה שלמים וכוללים עניינים במלואם, מתחילתם ועד סופם. 

הגאון הקדוש המקובל רבי יעקב חיים סופר בעל 'כף החיים' [תר"ל-תרצ"ט] תלמיד מאורי ישראל שבבבל, רבי עבדללה סומך ורבינו יוסף חיים בעל 'בן איש חי', שאף הסמיכו לרבנות והוראה. שימש כסופר סת"ם. אחר עלותו לארה"ק, ישב והגה בתורה בבית הכנסת שושנים לדוד בעיר העתיקה, שם הגה בתורה וכתב את ספריו שחלקם הפכו לצאן ברזל בין נכסי הספרות התורנית הלכתית. הרבה ניסים התרחשו עמו ומכוח ברכתו.

[7] דפים, ארבעה עשר עמו' כתובים בסך הכל. בכתיבת ידו, כ-20 שורות בעמו'. שוליים שוקמו באמנות, כמעט ללא חסרון אותיות. בלאי, דפים יבשים. מצב טוב – טוב מאוד.