English

פריט 120:

ספר חתום בחתימת קודש מרן צדיק יסוד עולם רבי הירשלי' ליסקער

מחיר פתיחה: $5,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קדוש ! ספר 'חידושי גור אריה' ממרנא מהר"ל מפראג, על מסכת שבת עירובין ופסחים, מהדורה ראשונה. לבוב תרכ"ג.

עותק חתום בחתימת ידו הטהורה של האי צדיק יסוד עולם רבי צבי הירש מליסקא, מגדולי צדיקי החסידות.

 

בספר קיימות כמה וכמה הגהות בכתב יד, חלקן בכתב יד מאוחר בהרבה וחלקן נראות כהגהות מאותה תקופה.

 

הרה"ק רבי צבי הירש הרב מליסקא [תקס"ח-תרל"ד] בעל מחבר 'אך פרי תבואה' 'הישר והטוב'. מגדולי הצדיקים בהונגריה, תלמידו הקרוב של הרה"ק בעל 'ישמח משה' מאוהל, ותלמיד הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, הרה"ק השר שלום מבעלזא והרה"ק הדברי חיים מצאנז.

אלפי חסידים נהרו אליו לקבל ברכתו ועצתו מכל רחבי הונגריה, ובימיו הייתה חסידות ליסקא החשובה והמפורסמת ביותר בכל הונגריה.

גבאו ומשמשו בקודש, שגדל על ברכיו מגיל י"ב שנה ועד כ"ח שנה, היה הרה"ק המפורסם רבי ישעיהל'י מקערעסטיר שהקפיד לחתום בחתימתו הק' ישעי' בן מו"ה משה ז"ל שהי' משמש בקודש אצל הרב הצדיק מליסקא זי"ע, בייחסו כל גדלותו ומופתיו המרובים לרבו הק'.

 

[1] א-עז דף. נקבי עש. בלאי. שיקום בדבק ניר. דף השער פגום מעט ללא פגיעה בטקסט. חותמות בעלות נוספות מאוחרות. כריכה מחודשת שלמה ויפה. מצב טוב.

 

מידות: 31 CM