English

פריט 13:

תגלית – כתב יד קדשו של רבי יוסף צרפתי מאנדרינפולי, מחבר ספר הדרשות הנודע "יד...

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תגלית – כתב יד קדשו של רבי יוסף צרפתי מאנדרינפולי, מחבר ספר הדרשות הנודע "יד יוסף" – דרוש לחג הסוכות עם קטעים שלא נדפסו בספרו – חמשה עמודים בכתב יד קדשו – אנדרינפולי (טורקיה) – תחילת המאה ה-17 – לפני שנת שע"ו – כתיבה מזרחית

לפנינו חמשה עמודים בכתב-יד, הנראים ככתיבת ידו של הדרשן הנודע רבי יוסף צרפתי, מגדולי חכמי אנדרינפולי. רוב תוכן הדרוש שלפנינו נדפס על ידי המחבר בספרו "יד יוסף" (ונציה שע"ו) בפרשת האזינו, בדרוש ליום א' דסוכות (דף רפא/2 למהדורת ונציה). בכתב היד שלפנינו הדרוש נכתב כדרוש ליום ב' דסוכות, בתוספת קטעים שלא נדפסו מעולם. מאידך, בספר הנדפס הוסיף המחבר קטעים שאינם מופיעים בכתב היד שלפנינו.

הדרוש שלפנינו נכתב, כפי הנראה, סמוך לאחר אמירת הדרשה, וכפי דברי המחבר בהקדמה לספרו: "ותיכף ומיד כל היוצא מפי הייתי כותב על הספר בדיו", והשתמרו בו ביטויים רבים התואמים יותר לדרשה חיה הנאמרת בציבור, מאשר לספר נדפס. להלן מקצת מביטויים אלו שנשמטו בספר הנדפס: "מעלתכם שמעו אתמול כי יש במצות התורה… היום יהיה המבוקש מדרושינו… "; "רבותי המאמר הזה נראה לי קשה"; "נמצא רבותי"; "מכל זה נראה רבותי".
הקטעים שלא נדפסו: כל הקטע האחרון בדף השני בסוף העמוד הראשון, וכל העמוד האחרון.

הספר "יד יוסף" הובא לדפוס ע"י המחבר בונציה בשנת שע"ו, ונדפס בשנית בשנת ת"ס באמשטרדם. אחד הרבנים המסכימים כותב בהסכמתו הנלהבת למהדורת אמשטרדם על נדירות המהדורה הראשונה בתקופתו: "כהיום אינן בנמצא אפילו אחד בעיר ושנים במשפחה ממש, כי הראשונים בלו והלכו לטמיון עד שאפילו בלאותיהן אינן קיימין… הוא ספר חביב על לומדי התורה".

[3] דף (5 עמודים כתובים). 28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות בשולי הדפים. בלאי וקרעים קלים בשוליים.