English

פריט 17:

ספר קבלה חשוב, מהדורה ראשונה שער גן עדן, קארעץ תקס"ג

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הקבלה שער גן עדן. מהדורה ראשונה, קארעץ, תקס"ג. עם ההסכמה החשובה ממרנא הרה"ק מבארדיטשוב. עם דף השער המספר על חשיבות הספר אצל אור שבעת הימים מרנא הבעש"ט. 


ספר שער גן עדן, בענייני קבלה תעלומות חכמת האר"י ז"ל קודש הקדשים, מאת המקובל רבי יעקב קאפל ליפשיץ ממעזריטש. מהדורה ראשונה. קארעץ תקס"ג, עם הסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, והגאונים הקדושים רבי מאיר מבראד, רבי אפרים זלמן מרגליות. 

איורים קבליים נאים וגדולים. עם איורים קבליים. כתבי היד של הספר הקדוש הזה הובאו לפני מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש, כשביקר במעזריטש, שקרא בהם וחיבקם ונישקם ונענע בראשו אשרי העם שלו ככה. 

[1], פד דף. נייר כחלחל. כתמים ובלאי. בלאי וכתמים לא מרובים. כריכה מקורית חלקית פגועה. מצב טוב – טוב מאוד. 

סטפנסקי חסידות, מס' 588.

מידות: 32.5 CM