English

פריט 19:

ספר החסידות הראשון במהדורה תנינא: תולדות יעקב יוסף, מעזובוז תקע"ז

מחיר פתיחה: $2,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תולדות יעקב יוסף, מהדורה תנינא. מעזובוז, תקע"ז.

ספר תולדות יעקב יוסף, ספר החסידות הראשון, – שנדפס במעזבוז', בשנת תקע"ז – מהדורה שניה עם הסכמת הרב הקדוש האוהב ישראל מאפטא.

ספר תולדות יעקב יוסף, ספר החסידות הראשון שבא לדפוס, חיברו הרה"ק רבי יעקב יוסף הכהן מראשקוב, שאריגראד, נעמרוב ופולנאה, תלמיד מובהק מבני היכלו של מרנא אור שבעת הימים הבעש"ט הקדוש. הספר הוא מהעמודים  האיתנים עליהם נשענים מקהלות החסידות כולם. בקרב צדיקים וקדושים לא משו מספר חסידות חשוב זה.

לפנינו, עותק מהמהדורה המיוחדת שנדפסה במעזיבוז', בשנת תקע"ז, אחר קבלת ההסכמה מהרה"ק האוהב ישראל מאפטא. בחלק מעותקי מהדורה זו, נכתב בדף השער בטעות כי היא נדפסה בשנת תק"מ, אולי כהעתקה מדף השער קארעץ תק"מ, אולם עותקים אחרים כבר שונו ותוקנו. לפנינו עותק עם הכיתוב הנכון והמדוייק. סטפנסקי חסידות 606.

[1], ג, ה-פט; נט דף. שלם. נייר תכלכל. שלם. נקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט. כתמי הדבקה ושיקום לא אמנותיים. כתמים כלליים. כריכה מקורית חלקית וכריכה ישנה פגועה מעט. מצב טוב. 

מידות: 34 CM