English

פריט 28:

בת עין, מכת"י תלמידיו. דפוס ראשון זיטאמיר, תר"י מגנזי מרן האביר יעקב מסאדיגורה

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סגולה נפלאה עותק מיוחס ביותר! ספר בת עין להרב הקדוש מאווריטש. מהדורה ראשונה של הנוסח השני והשלם של הספר. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר תר"י. 

עותק מיוחס מאוצר המלכות של הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה מגדולי צדיקי דורו, ממה שהיה בחזקתו ומגנזי אבותיו הקדושים. 

העותק שלפנינו, כולל את חמשת דפי השאלות ותשובות, הנדירים שאינם במרבית העותקים. 

סגולה מופלאה להחזיק ספר 'בת עין' בארון הספרים ולהגות בו. במהדורה אחרת, מאוחרת, שנדפסה בזיטאמיר, כתבו הצדיקים הקדושים מטשערקאס ומטשערנאביל ומברכים את כל הרוכשים ספר זה, בעשירות מופלאה ובבני חיי ומזוני. 

הספר 'בת עין' נדפס לראשונה בירושלים בשנת תר"ז, מכתב יד תלמיד אחר הגה"צ רבי ישראל מפאלטאשאן. באותן שנים, עמלו על הדפסתו גם בזיטאמיר, בדפוס החשוב של האחים הצדיקים רבי חנינא ליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. אולם בדפוס בזיטאמיר עסקו בכתב היד של הרה"צ רבי משולם זוסמן, שהוסמך בידי הרה"ק הבת עין בעצמו – ושם לא ידעו על כתב היד השני שנדפס בירושלים באותן שנים. העותק שלפנינו הוא אפוא המהדורה הראשונה – של כתב היד שני – המלא. זיטאמיר, תר"י.

הרה"ק הבת עין היה מגדולי צדיקי דורו. [תקכ"ה – תר"א] למד אצל הגה"ק מאנפולי והגה"ק מברדיטשוב. עלה לארץ הקודש לעיר צפת ת"ו בשנת תקצ"ג. התפרסם בעת שהגן על בית מדרשו בעת רעידת האדמה והרעש הנורא. 

מקום ציונו מסוגל ביותר להיפקד בדבר ישועה ורחמים. 

[2] קכז דף. בסוף שאלות ותשובות מהבת עין. דפים כהים. כתמים. כתמים ובלאי קל בדף השער. כריכה מאוחרת שלמה ונאה. מצב טוב.