English

פריט 32:

גבורות אריה. חסידות, מהדורה יחידה. לעמבערג תר"ל. עותק חתום מהרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה. חסר.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גבורות אריה. ספר חסידות במהדורה יחידה. עותק חתום בחותמת לועזית מרן האביר יעקב מסאדיגורה עם הזכרת שמות חסידים בכתב יד. עותק חסר ממהדורה היחידה, לעמבערג, תר"ל. 

בדף הפורזאץ חותמתו בלועזית של 'רבי אברהם יעקב פרידמאן סאדגורא'.

בדף הפורזאץ כתב חסיד מופלג 'הספר הקדוש הזה נתתי במתנה לאדמו"ר שליט"א מסאדיגערע' בעמוד אחד כתב הזכרת אמו שנפטרה בשנת תרפ"א ובעמוד השני הזכרה נשמת אביו רבי יוסף משה משנת תרע"ו. החסיד שמו ר' שמואל אקירמאהן. 

העותק חסר את דף השער וההסכמות שהעניקו לו צדיקי בית סאדיגורה – רוזי'ן ובהם זקנו הקדוש של האביר יעקב, הרה"ק רבי אברהם יעקב הראשון מסאדגורה, ממשיך דרכו בקודש של עטרת תפארת ישראל מרוז'ין. 

כן חסר דף אחד בסוף הספר 'גבורות אריה', דף ס"ה. לאחריו מופיעים הדרושים לחנוכה. 

הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה בעל 'אביר יעקב' [תרמ"ד – תשכ"א] בנו של רבי ישראל מסדיגורא, מצדיקי הדור המפורסמים. מראשי אגודת ישראל העולמית, ממנהיגי דרכה הבולטים וממנווטי מהלכיה של היהדות החרדית המאורגנת. מגדולי חברי מועצת גדולי התורה ולמשך תקופה קצרה כיהן כנשיא המועצת. ממקימי החינוך החרדי בארץ ישראל ורב פעלים אין קץ להרבות תורה וטהרה בישראל. נלב"ע בשנת תשכ"א בלא שהשאיר אחריו זש"ק.

[5] ט-סד [9] דף. חסר דף השער בתחילה ודף בסוף החיבור. נקבי עש. כריכה פגומה ומנותקת. בלאי. דפים אחדים בלויים מעט. מצב בינוני.