English

פריט 39:

עותק מיוחס, עם הגהות בכתב יד הג"ר יהוסף זכרי' שטערן! אגרת בחינת עולם, מאת רבי...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק מיוחס, עם הגהות בכתב יד הג"ר יהוסף זכרי' שטערן! אגרת בחינת עולם, מאת רבי ידעיה פניני בדרשי. וילנה, תרל"ט 1879.


העותק האישי של רבי יוסף זכריה שטרן עם הגהות בכתב יד: אגרת בחינת עולם, מאת רבי ידעיה פניני בדרשי. דפוס האלמנה והאחים ראם, תרל"ט 1879.

26, [2], 120 עמו'. חתימת רבי יוסף זכריה שטרן בדף השער,   עם הגהות למדניות בכתב יד בשולי הגיליונות בדפים הראשונים וחיבור ארוך של כ-[170] שורות בפנים הכריכה ובדפי  הפורזץ.

רבי יוסף זכריה שטרן אב"ד שאוועל (תקצ"א-תרס"ד, 1831-1903) – גאון חריף ובקי, מחשובי הרבנים בדורו, מחבר ספרי "זכר יהוסף" וספרים רבים נוספים בכל חלקי התורה: שו"ת, חידושים על כל הש"ס בבלי וירושלמי, פירושים להגדה של פסח, לחמש מגילות ולאגדות חז"ל, חידושים על הרמב"ם, על בה"ג ועל השלחן ערוך, ועוד. חתן רבי מרדכי גימפל יפה. כיהן כרב ביאסינובקה, ולמעלה מ40 שנה היה רבה של שאוולי (ליטא). התפרסם כבעל זכרון פנומנאלי ומכונה "הרב הזוכר".

כריכה חצי עור פגומה ומנותקת, שדרה פגומה וקבצי דפים מנותקים, חורי עש, כתמים, חורי עש, מצב בינוני.

מידות: 17 CM