English

פריט 40:

גלוית איגרת בעלת תוכן נדיר, מאת מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם לייבאוויץ ממיר, מגדולי צדיקי...

מחיר פתיחה: $4,000

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גלוית איגרת בעלת תוכן נדיר, מאת מרן המשגיח הגה"צ רבי ירוחם לייבאוויץ ממיר, מגדולי צדיקי גאוני הדור בליטא, אודות הרישום לישיבת מיר. תרצ"ג. 

הגלויה נשלחה למה"ר יוסף שוב, מקורבו ואיש אמונו של מרן הגאון האדיר רשכבה"ג רבי חיים עוזר מווילנא ומזכיר כללי של וועד הישיבות, ובה הובעה בקשתו ומשאלתו של המשגיח הגאון הצדיק רבי ירוחם ממיר, כי בשל מצב הישיבה במיר, ובשל טעמים שונים, מתבקש וועד הישיבות שלא לשגר שום בחור לישיבתם, ישיבת מיר המעטירה 'יהי' מי שיהיה'.

הגאון רבי ירוחם כותב 'ישיבתנו שנמצאת כעת בלחץ ובדחק ואין בכוחינו להרבות בספסלים כמנהגינו עד היום ה' ירחם עלינו ועל פליטת סופרינו – יש לנו גם טעמים שונים הנוגעים לעיקרי ישיבתנו…

בסיום המכתב, כותב ומברך בברכת חג כשר ושמח. 

המכתב חתום בעט שונה, וכנראה הוכתב בכתב יד סופר ומזכיר הישיבה. בחתימה חתם שמו י' ליבואוויץ'. מעניין לציין כי המכתב נשלח בחודש ניסן תרצ"ג ממיר, והגיע ליעדו אך בחודש תמוז תרצ"ג, כפי שמעידה החותמת מעבר לדף. 


הגאון הצדיק רבי ירוחם ליבוביץ ממיר 'מרן המשגיח' [תרל"ד-תרצ"ד] תלמיד הסבא מסלבודקה, מרן החפץ חיים ורבי צבי הירש ברוידא. כיהן כמשגיח בישיבת ראדין אצל החפץ חיים, כן כיהן כמשגיח בישיבת פוניבז'. עשרות שנים כיהן כמשגיח בישיבת מיר ושמעו יצא בכל עולם הישיבות. 

[1] גלויה. נקבי תיוק. מצב טוב מאוד. 

מידות: 10.5 x 15 CM

מידות: 10.5 x 15 CM