English

פריט 42:

מכתב הגאון המקובל רבי חיים יודא לייב אויערבאך, ראש ומייסד ישיבת המקובלים 'שער השמים' למען...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הגאון המקובל רבי חיים יודא לייב אויערבאך, ראש ומייסד ישיבת המקובלים 'שער השמים' למען תומכי ישיבתו, בברכה מרובה. תרצ"א.

המכתב נשלח בשנת תרצ"א, שנותיה הראשונות של ישיבת 'שער השמים', להרה"ג רבי אהרם ראובן טשארני מחשובי הרבנים בארה"ב שתמך וסייע בכל הישיבות. 

[1] ניר מכתבים רשמי. כולו בכתב יד ובחתימת הגרחי"ל אויערבאך. סימני קיפול. בלאי מועט. מצב טוב. 

מידות: 14 x 21 CM

מידות: 14 x 21 CM