English

פריט 43:

איגרת חשובה בעצם כתב יד הגאון האדיר רבי חיים שמואלביץ ראש ישיבת מיר ומגדולי הדור,...

מחיר פתיחה: $1,500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת חשובה בעצם כתב יד הגאון האדיר רבי חיים שמואלביץ ראש ישיבת מיר ומגדולי הדור, לצדקה חשובה עבור אחד מחשובי האברכים בישיבתו ישיבת מיר. ירושלים, תשל"ו.

11 שורות בעצם כתב יד קדשו של מרן הגר"ח שמואלביץ ובחתימת ידו הטהורה. ממכתב זה עולה וגם ניצבה אהבת תורתו וחמדת בני התורה והאברכים המופלגים בישיבת מיר. תאריך השנה לא ברור דיו אם הוא תשל"ג, תשל"ו או שמא תשל"ז. 
המכתב נשלח לעסקן הנודע רבי מנחם פרוש, בו הוא מבקש על הרב אברהם אויערבאך מחשובי הלומדים בישיבת מיר. 
האיגרת נחתמת בברכות לרוב 'בכל הברכות האמורות בתורה ובכל אשר יפנה'. 

הגאון הגדול רבי חיים לייב שמואלביץ' [תרס"ג – תשל"ט]- מגדולי ראשי הישיבות בדור הקודם. כיהן שנים רבות כראש ישיבת מיר. בצעירותו למד תורה בישיבת שער התורה בגרודנה מפי הגאון רבי שמעון שקאפ שהעריכו מאד ואף מינהו ללמד בישיבה לצעירים. נודע כמתמיד עצום וכבעל סברא עמוקה וזכרון מופלא. כבר בצעירותו היה סדר לימודו באופן של לימוד מעמיק עם מספר חברותות שהתחלפו מידי זמן אך הוא היה נשאר כל העת בהעמקת הסוגיות במתיקות. בהגיעו לפרקו נישא לביתו של הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל. רבי חיים גלה עם תלמידיו בני ישיבת מיר בזמן המלחמה בכל מקומות נדודיהם. בארץ הקודש היה מגדולי הדור.

[1] ניר מכתבים רשמי של ישיבת מיר. כולו בכתב יד ובחתימת הגר"ח. סימני קיפול. מצב טוב מאוד. 

מידות: 14 x 21 CM

מידות: 14 x 21 CM