English

פריט 48:

תגלית! [27] דפים מחידושי החתם סופר על מסכת חולין, שנכתבו בחיי המחבר בכתב יד של...

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תגלית! [27] דפים מחידושי החתם סופר על מסכת חולין, שנכתבו בחיי המחבר בכתב יד של אחד מתלמידיו הגאונים העומד לשרת בקודש, עם [12] שורות שטרם הודפסו. [פרשברג], תקצ"ג [1833].  

"חי' תורה מאת הגאון המפור[סם] ופאר דורינו מהח"ס נ"י אב"ד דק"ק פ"ב יע"א ש' תקצ"ג לפ"ק" – חוברת עם חידושי החתם סופר על מסכת חולין, בכתב יד, כולל שורות שטרם הודפסו. [פרשברג], זמן חורף וזמן קיץ תקצ"ג [1833]. 

מקבץ [54] עמודים, נייר כחלחל, כתב יד עם חידושים על פרק "כל הבשר"  ופרק "העור והרוטב". כולל חידושים גם מתחילת המסכת. חידושים אלו הודפסו בחידושי החתם סופר על מסכת חולין, אך בכתב היד נוספו [12] שורות שטרם הודפסו. 

כתב יד נאה ומרשים, הכולל עשרות עמודים עם עשרות שורות בכל עמוד. העמודים מחוברים בשדרה, ללא כריכה, כתמים, מצב טוב.

מידות: 26 CM