English

פריט 49:

[19] דפים מחידושי החתם סופר על פרק "גיד הנשה", שנכתבו בחיי המחבר בכתב יד אחד...

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[19] דפים מחידושי החתם סופר על פרק "גיד הנשה", שנכתבו בחיי המחבר בכתב יד אחד מתלמידיו הגאונים, העומד לשרת בקודש. [פרשברג], תקצ"ב [1832].

"העתקתי מחי' חולין לאמ"ו הגאון אמיתי מהרמ"ס נ"י אבדק"ק פ"ב". תקצ"ב [1832]. חוברת עם חידושי החתם סופר על מסכת חולין, העתק בכתב יד תלמידו. [פרשבורג],   תקצ"ב [1832].

דף כותרת עם הכיתוב "חי' תורה מאמ"ו הגאון מהרמ"ס נ"י על פ' גיד הנשה" ו-[36] עמודים, רובו נייר כחלחל, כתב יד עם חידושים על פרק "גיד הנשה". הודפסו בחידושי החתם סופר על מסכת חולין, עם הגהה מאת התלמיד. 

כתב יד נאה, הכולל עשרות עמודים עם עשרות שורות בכל עמוד. העמודים מחוברים בשדרה, ללא כריכה, כתמים, מצב טוב.

מידות: 24 CM