English

פריט 5:

שלחן ערוך אבן העזר, פיורדא תקכ"א – חתימות והגהות הגאון רבי יוסף לערנר מטרישט אב"ד...

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלחן ערוך אבן העזר, פיורדא תקכ"א – חתימות והגהות הגאון רבי יוסף לערנר מטרישט אב"ד ליכטנשטט, בעל "מרפא לנפש" ו"עונג נפש" – בהגהות מופיעים פסקי הלכה שקיבל הכותב מבעל ה"נודע ביהודה" בהלכות כתובה ובשמות בגיטין – מאות הגהות בכתב-יד מכותבים שונים – חתימות


שלחן ערוך אבן העזר עם חלקת מחוקק ובית שמואל. פיורדא, [תקכ"א 1761].

בראש דף השער חתימה: "יוסף לערנר חוב"ק ל"ש [=ליכטנשטט] והגלילות". בתחתית דף השער חתימה נוספת שלו: "יוסף לערנר מטרישט".

חתימות ורישומים נוספים בדף השער ובדף שלאחריו: "הקטן זלמן לערנר"; "שייך לאא"מ הק' הגביר המפורסי' מהור"ר יצחק […] יום ב' ך"ו טבת… " [=אביו של רבי יוסף לערנר]; "לה' הארץ ומלואה, הק' משה נייאשטעט".

בכרך שלפנינו כתובים מאות הגהות למדניות. ההגהות נראים משתיים שלשה כותבים שונים, תלמידי חכמים מופלגים. בהגהות ישנם כמה פסקי הלכה למעשה. בחלקם מציין הכותב על שניים מהם שקבלם מרבינו יחזקאל סגל הלוי לנדא אב"ד פראג – בעל ה"נודע ביהודה": בדף עז/1: "והמפתה בתולה ונשאה כמה היא כתובתה… ומהרב הלוי גאון אבד"ק פראג מהר"י זצללה"ה קבלתי דבר זה כשהייתה נערה, אבל בוגרת שנתפתה וודאי גם להרמב"ם ולהטור אין כתובתה אלא מנה… ודפח"ח, וכן פסקתי הלכה למעשה"; "… אם קורין אותו ליזר, למד בצירי, אז צריך לכתוב הכינוי, וכן הסכים הגאבד"ק פראג ז"ל". בדף קמה/2 מצטט הכותב באריכות מספר "דגול מרבבה" על אבן העזר (נדפס לראשונה בפראג תקנ"ד): "וכתב אמ"ו הגאב"ד פראג בספרו וז"ל… ".

הגאון הצדיק רבי יוסף לערנר מטרישט אב"ד ליכטנשטט (נפטר תקצ"ו) היה חתנו של הגה"ק רבי בנימין וואלף רייכל'ס מניקלשבורג. לאחר פטירת חותנו בתקמ"ו הביא חתנו רבי יוסף לדפוס מחידושי תורת חותנו בשם "דברי התענוגים" (פראג תקנ"ה). בספר זה הדפיס גם את חידושיו שלו בשם "עונג נפש". בשנת תקנ"א הדפיס את ספרו הנודע "מרפא לנפש" על ספר "ארחות חיים" להרא"ש. רבני פראג הגאונים הנודעים רבי מיכאל בכרך ורבי אלעזר פלקלש (בעל "תשובה מאהבה") כותבים בהסכמותיהם ל"דברי התענוגים" אודות רבי יוסף: "הרב הגדול המופלא והמופלג בתורה ירא וחרד לדבר ה' מוהר"ר יוסף אב"ד בק"ק ליכטנשטאט… וכל המרבה לספר בשבחא דהאי מרבנן הדומה לעופר ונותן אמרי שפר הרי זה משובח, כי נראה בעליל שכל מעשיו לשם שמים בלי פניה… וכבר יצא לו מוניטין בחבורו מרפא לנפש".

[2] קצב דף. 34 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמי רטיבות גדולים. בלאי. קרעים בשולי חלק מהדפים. חסרה שדרה. כריכה קדמית – מנותקת.