English

פריט 50:

ספר ויקרא, עם מפרשים, הפטרות, שיר השירים ומגילת אסתר. ברלין, תס"ה [1705]. נדיר. המהדורה  הראשונה...

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר ויקרא, עם מפרשים, הפטרות, שיר השירים ומגילת אסתר. ברלין, תס"ה [1705]. נדיר. המהדורה  הראשונה של ביאור הרשב"ם על התורה. עותק מיוחס שהיה שייך לתלמיד החתם סופר, רבי פייבל פלויט, מח"ס לקוטי חבר בן חיים.

חמשה חומשי תורה, ג, ויקרא, עם מפרשים, מגילות [שיר השירים ואסתר] והפטרות, כולל ביאור הרשב"ם שיצא לאור לראשונה, מתוך כתב יד מספרית ר' דוד אפנהיים. עם רישום בעלותו של רבי פייבל פלויט אב"ד שוראן. נדיר.

[1], תטז [צ"ל: תיד] – תקכב; עג; [1], לג-נט; [1] דף. חסרים דפים בודדים בתחילת ספר ויקרא (פרקים א-ג). ישנם עותקים בהם הכרך שלפנינו כרוך יחד עם ספרי בראשית ושמות. בדף פורזץ אחורי: "זה החומש.מיישך שייך לאמו"ר ה"ה המאה"ג החריף ובקי כש"ת מהו' פייבל פלויט…". רישום בעלים נוסף בדף השער. עם הגהות וסימוני עליות לתורה בכתב יד.

רבי חזקיה פייבל פלויט (תקע"ח- תרנ"ה, 1817-1894) – בשנת תקצ"ד החל ללמוד אצל מרנא החתם סופר בישיבת פרשבורג והיה מגדולי תלמידיו. שימש ברבנות בעיר שוראן כארבעים וחמש שנה, משנת תר"ט (1849), שם לימד תורה לתלמידים מופלגים ולחם נגד פורצי הדת. מחבר ספר "ליקוטי חבר בן חיים", ובהם 11 כרכים לתולדות ישראל בהונגריה, עם חידושים, הערות, שו"ת והספדים על רבני הדור.

כריכת עור בלויה, מספר דפים חסרים בתחילת החומש, דפי בודדים מנותקים או מנותקים חלקית, כתמים, מעט חורי עש, מצב בינוני-טוב.

מידות: 19 CM