English

תפארת שבתפארת אדר תשפ\"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 51:
עקידת יצחק. למברג, תקס"ח [1808]. עם חותמת וחתימות רבי משה הלוי פולק אב"ד בניהאד.
עקידת יצחק. למברג, תקס"ח [1808]. עם חותמת וחתימות רבי משה הלוי פולק אב"ד בניהאד. עקידת יצחק. למברג, תקס"ח [1808]. עם חותמת וחתימות רבי משה הלוי פולק אב"ד בניהאד.

מחיר פתיחה:

800

פריט 52:
סט מדרש רבה עם פירוש מתנות כהונה ופירוש מהרי"א, מהרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זיע"א,...
סט מדרש רבה עם פירוש מתנות כהונה ופירוש מהרי"א, מהרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זיע"א,... סט מדרש רבה עם פירוש מתנות כהונה ופירוש מהרי"א, מהרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זיע"א, א-ד, לבוב, תרל"ד-תרל"ה (1874). מהדורה ראשונה של פירוש מהרי"א.

מחיר פתיחה:

800

פריט 53:
"עפר אני תחת רגליו הקדושים" דף סגולה נפלאה בכתי"ק הגה"ק ציס"ע מקאמארנא
"עפר אני תחת רגליו הקדושים" דף סגולה נפלאה בכתי"ק הגה"ק ציס"ע מקאמארנא "עפר אני תחת כפות רגליו הקדושים" דף סגולה בדוקה בעצם כתב יד קדשו של הגה"ק רבי יצחק אייזיק יהודא יחיאל מקאמארנא, המסוגל לכל השמירות, עם נוסח יחידי מסוגו, המעיד על עוצם ענוותנותו ואהבת התורה הקדושה של הצדיק הקדוש מקאמארנא. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 54:
עותק עמוד צלותהון דישראל הרה"ק האמרי יוסף מספינקא חסד לאברהם - למברג תר"כ.
עותק עמוד צלותהון דישראל הרה"ק האמרי יוסף מספינקא חסד לאברהם - למברג תר"כ. עותק הרב הקדוש מופת הדור חסידא ופרישא רבי יוסף מאיר מספינקא כשחתימת ידו הטהורה מופיעה על דף השער.  ספר חסד לאברהם, מהרה"ק רבי אברהם המלאך והרה"ק רבי אברהם מקאליסק, מהדורת לעמברג תר"כ - 1860.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 55:
ספר ביאורי הזהר – קאפוסט, תקע"ו – מהדורה ראשונה – עם הגהות בכתב-יד קדשו של...
ספר ביאורי הזהר – קאפוסט, תקע"ו – מהדורה ראשונה – עם הגהות בכתב-יד קדשו של... ספר ביאורי הזהר – קאפוסט, תקע"ו – מהדורה ראשונה – עם הגהות בכתב-יד קדשו של הגה"ק רבי אליהו יוסף ריבלין אב"ד דריבין ופולוצק, בעל "אהלי יוסף"

מחיר פתיחה:

500

פריט 56:
'לקראת השנה החדשה שנת השבע שנת השמיטה' איגרת ברכות לשנה החדשה בחתימת יד קודש הרבי...
'לקראת השנה החדשה שנת השבע שנת השמיטה' איגרת ברכות לשנה החדשה בחתימת יד קודש הרבי... 'לקראת השנה החדשה שנת השבע שנת השמיטה' איגרת ברכות לשנה החדשה בחתימת יד קודש הרבי מליובאוויטש בתוספת תיבות חשובות בכתב ידו. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 57:
ספר פאר הדור עותק רבי ישעי' משולם זיסיא מטשערנאביל
ספר פאר הדור עותק רבי ישעי' משולם זיסיא מטשערנאביל שו"ת פאר הדור להרמב"ם, מהדורת לעמבערג, תרי"ט. עותק מיוחס ומקודש מהרה"ק רבי ישעי' משולם זושא בן הרה"ק ציס"ע רבי אהרן מטשערנאביל וחותנו של מרן הרה"ק המהרי"ד מבעלזא. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 58:
איגרת ארוכה למען תורמי המרכז לטהרת המשפחה עם ברכות מאליפות בעצם כתב יד קודש האחים...
איגרת ארוכה למען תורמי המרכז לטהרת המשפחה עם ברכות מאליפות בעצם כתב יד קודש האחים... איגרת ארוכה למען תורמי המרכז לטהרת המשפחה עם ברכות מאליפות בעצם כתב יד קודש האחים הקדושים הרה"ק רבי דוד ואחיו הרה"ק רבי אברהם דוב מראחמיסטריווקא ובחתימת ידם. ירושלים, תש"ד. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 59:
שטר תנאים וראשי פרקים בחתימת הסבא קדישא האהבת ישראל מוויז'ניץ
שטר תנאים וראשי פרקים בחתימת הסבא קדישא האהבת ישראל מוויז'ניץ שטר תנאים והתחייבות בחתימת יד הסבא קדישא הרה"ק האהבת ישראל מוויז'ניץ, ששלחו להרה"ק האור ישראל מסאדיגורה, אחר פטירת הרה"ק האמרי ברוך מוויז'ניץ, ובו מתחייב בעד מזונות אחותו וגיסו הרה"צ רבי שלום יוסף מסאדיגורה צ'רנוביץ. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 60:
המסמך החשוב המפורסם - 'שטר התנאים' בין האמרי ברוך מוויז'ניץ והאור ישראל מסאדיגורה - באירוסי צאצאיהם הק'
המסמך החשוב המפורסם - 'שטר התנאים' בין האמרי ברוך מוויז'ניץ והאור ישראל מסאדיגורה - באירוסי צאצאיהם הק' שטר התנאים המדובר והמיוחס - של החתן הצדיק הרב שלו' יוסף בהרה"ק האור ישראל מסאדיגורה והכלה הצדקת מרת שיינדיל בת הרה"ק האמרי ברוך מוויז'ניץ, שנפטר טרם הנישואין. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 61:
ברכות בכי"ק וחתימת האחים הקדושים האמרי חיים והמקור ברוך
ברכות בכי"ק וחתימת האחים הקדושים האמרי חיים והמקור ברוך מכתב מהאחים הקדושים מרן האמרי חיים מוויז'ניץ והמקור ברוך מסערט ויז'ניץ, נשלח לשאר בשרם הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ, אודות בן אחותם הרה"ק מווישווא. תל אביב, ללא תאריך. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 62:
ספר המדות להרה"ק רבי נחמן מברסלב, מהדורה שניה - 'כבראשונה' נדיר , נדפס בביתו של רבי נתן
ספר המדות להרה"ק רבי נחמן מברסלב, מהדורה שניה - 'כבראשונה' נדיר , נדפס בביתו של רבי נתן ספר המדות לרבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, מסודר ע"פ א-ב. נדפס עם הרבה שינויים, בעיר ברסלב בביתו הקדוש של תלמידו הנאמן הרה"ק רבי נתן מברסלב. בשנת תקפ"א. 

מחיר פתיחה:

6000

פריט 63:
קבלה בחתימת ה'סבא', רבי ישראל דוב אודסר. ועד חב"ק וגחש"א דכולל וואהלין, ירושלים, כסלו ת"ש...
קבלה בחתימת ה'סבא', רבי ישראל דוב אודסר. ועד חב"ק וגחש"א דכולל וואהלין, ירושלים, כסלו ת"ש... קבלה בחתימת ה'סבא', רבי ישראל דוב אודסר. ועד חב"ק וגחש"א דכולל וואהלין, ירושלים, כסלו ת"ש [1939].

מחיר פתיחה:

500

פריט 64:
צמח דוד, א-ג, דברי ימי עם ישראל משולבים בתולדות העולם, חיברו רבי דוד גאנז תלמיד...
צמח דוד, א-ג, דברי ימי עם ישראל משולבים בתולדות העולם, חיברו רבי דוד גאנז תלמיד... צמח דוד, א-ג, דברי ימי עם ישראל משולבים בתולדות העולם, חיברו רבי דוד גאנז תלמיד המהר"ל. פרנקפורט דמיין, תנ"ב 1692. מהדורה שנייה, נדיר.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 65:
ספרים מספריית הגה"ק רבי מנדל לעמבערגער מפולגאר
ספרים מספריית הגה"ק רבי מנדל לעמבערגער מפולגאר שני ספרים מספריית הגאון הצדיק רבי מנחם מענדל לעמבערגר מפולגאר, מרבני הונגריה הנודעים, ספרי חסידות ודרוש. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 66:
לוט ספרי דרוש וספרי תשובות מגנזי מרן האביר יעקב מסאדיגורה
לוט ספרי דרוש וספרי תשובות מגנזי מרן האביר יעקב מסאדיגורה ארבעה כרכים, כוללים חמישה ספרים, מאוצר בית גנזי הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה, ספרים שהיו ברשותו בווינה ובתל אביב.

מחיר פתיחה:

700

פריט 67:
קרן אור פניו! ספרי קבלה של הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה, שהגה בהם בהסתר ובהדר.
קרן אור פניו! ספרי קבלה של הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה, שהגה בהם בהסתר ובהדר. עשרה ספרים בקבלה ותורת הנסתר, מגאוני ומקובלי הדורות ומצדיקי החסידות, שהיו שייכם להרה"ק רבי אברהם יעקב מאדיגורה בעל 'אביר יעקב', מהם שנפלו לו בירושה מאבותיו הקדושים. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 68:
כתב-יד, קונטרס דרשות לימים נוראים בכתב יד קדשו של הגאון הקדוש רבי אלעזר לעוו בעל...
כתב-יד, קונטרס דרשות לימים נוראים בכתב יד קדשו של הגאון הקדוש רבי אלעזר לעוו בעל... כתב-יד, קונטרס דרשות לימים נוראים בכתב יד קדשו של הגאון הקדוש רבי אלעזר לעוו בעל "שמן רקח" – חלק מהדרשות נדפסו בספרו "סמא דחיי", אך רובו לא נדפס מעולם – בקונטרס מופיעים דברי שבח נדירים במעלת אשתו הרבנית הצדקנית - פילץ, תקנ"ג 

מחיר פתיחה:

8000

פריט 69:
נדיר ביותר – כתב-יד, קונטרס שמונה עמודים מאת הגאון הקדוש רבי ברוך כהנא-רפפורט אב"ד ור"מ...
נדיר ביותר – כתב-יד, קונטרס שמונה עמודים מאת הגאון הקדוש רבי ברוך כהנא-רפפורט אב"ד ור"מ... נדיר ביותר – כתב-יד, קונטרס שמונה עמודים מאת הגאון הקדוש רבי ברוך כהנא-רפפורט אב"ד ור"מ פיורדא, מגדולי מרביצי התורה בדורו – פיורדא, אדר תק"ד

מחיר פתיחה:

2500

פריט 70:
כתב-יד קדשו של הגה"ק הדרשן רבי אהרן פריישטאטל אב"ד ור"מ רעכניץ, מחבר ספר "בית אהרן"...
כתב-יד קדשו של הגה"ק הדרשן רבי אהרן פריישטאטל אב"ד ור"מ רעכניץ, מחבר ספר "בית אהרן"... כתב-יד קדשו של הגה"ק הדרשן רבי אהרן פריישטאטל אב"ד ור"מ רעכניץ, מחבר ספר "בית אהרן" על חומש בראשית - חתנו של בעל "עבודת הגרשוני" - פלפול ודרוש שלא נדפס בספרו - שנות הת"ק

מחיר פתיחה:

500

פריט 71:
קונטרסי חידושים על מסכתות – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית
קונטרסי חידושים על מסכתות – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית קונטרסי חידושים על מסכתות – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

500

פריט 72:
כתב-יד, מפנקס רשימות תלמידים – שיעורי מהר"ם בנעט – ניקלשבורג, לפני תקפ"ט
כתב-יד, מפנקס רשימות תלמידים – שיעורי מהר"ם בנעט – ניקלשבורג, לפני תקפ"ט כתב-יד, מפנקס רשימות תלמידים – שיעורי מהר"ם בנעט – ניקלשבורג, לפני תקפ"ט

מחיר פתיחה:

800

פריט 73:
משניות קדשים, פראג תקס"ט – חיבור שלם על סדר קדשים שנכתב בשולי גליון המשניות מאת...
משניות קדשים, פראג תקס"ט – חיבור שלם על סדר קדשים שנכתב בשולי גליון המשניות מאת... משניות קדשים, פראג תקס"ט – חיבור שלם על סדר קדשים שנכתב בשולי גליון המשניות מאת אחד מגדולי הדורות – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

1000

פריט 74:
כתב-יד, פנקס רשימות ודרשות למועדים - בילסק (פולין) – תרי"ב-תרי"ד
כתב-יד, פנקס רשימות ודרשות למועדים - בילסק (פולין) – תרי"ב-תרי"ד כתב-יד, פנקס רשימות ודרשות למועדים - בילסק (פולין) – תרי"ב-תרי"ד

מחיר פתיחה:

500

פריט 75:
כתב-יד, קונטרס חידושי הלכה ואגדה על מסכת ברכות בבלי וירושלמי – פנינים שהכותב שמע מהמלבי"ם...
כתב-יד, קונטרס חידושי הלכה ואגדה על מסכת ברכות בבלי וירושלמי – פנינים שהכותב שמע מהמלבי"ם... כתב-יד, קונטרס חידושי הלכה ואגדה על מסכת ברכות בבלי וירושלמי – פנינים שהכותב שמע מהמלבי"ם ומעוד גדולי ישראל – קניגסברג, שנות התר"ל

מחיר פתיחה:

500

פריט 76:
שמירה וסגולה נדירה ! 'שטרוי' - תבן קדוש עליו עמד הרה"ק מרן מהרי"ד מבעלזא בעת...
שמירה וסגולה נדירה ! 'שטרוי' - תבן קדוש עליו עמד הרה"ק מרן מהרי"ד מבעלזא בעת... שמירה וסגולה נדירה ! 'שטרוי' - תבן קדוש עליו עמד הרה"ק מרן מהרי"ד מבעלזא בעת עבודת הקודש ביום הכיפורים בעיירת בעלזא. מיוחד! סגולה לשמירה!

מחיר פתיחה:

800

פריט 77:
חרוט באצבע אלוקים! איגרת ברכות לנישואין עם ברכות גאולה שלמה, בכתי"ק וחתימת קדוש ה' מהר"א מבעלזא
חרוט באצבע אלוקים! איגרת ברכות לנישואין עם ברכות גאולה שלמה, בכתי"ק וחתימת קדוש ה' מהר"א מבעלזא 'ושיתמשך שמחות וישועות לכלל ישראל במהרה' !איגרת אהבה וחיבה ששלח הוד קדושתו מלאך ה' מרן רבי אהרן מבעלזא, אל כבוד קדושת הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה בעל 'אביר יעקב', לשמחת נישואי בת גיסו הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ, עם תוספת שורות בעצם כתי"ק וחתימתו במלואה. תל אביב. 

מחיר פתיחה:

20000

פריט 78:
שטרוי סגולה - ממרן קדוש ישראל ופארו מבעלזא
שטרוי סגולה - ממרן קדוש ישראל ופארו מבעלזא זכר לעבודת הקודש של מרן קדוש ישראל ופארו, הרה"ק רבי אהרן מבעלזא בעצם יום הקדוש! 'שטרוי' - פיסת תבן שעמד עליה והתפלל על גבה בעיצומו של יום הקדוש - תשט"ו.

מחיר פתיחה:

500

פריט 79:
סגולה נפלאה לזרע כשר יראים ושלמים! שיירי הושענות מחביטת הערבה של קדוש אהרן מבעלזא זי"ע
סגולה נפלאה לזרע כשר יראים ושלמים! שיירי הושענות מחביטת הערבה של קדוש אהרן מבעלזא זי"ע פריט סגולי קדוש ! שיירי חביטת הערבה בהושענא רבה, יום החיתום ו'פתקא טבא', מתוך אגד הערבות של מרן קדוש ישראל ותפארתו רבי אהרן מבעלזא, מה שעבד בעבודתו הטמירה בקודש. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 80:
איגרת ברכות - כולה בכתי"ק - מהגה"ק רבי מרדכי מבילגורייא אל הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה
איגרת ברכות - כולה בכתי"ק - מהגה"ק רבי מרדכי מבילגורייא אל הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה איגרת הגה"ק רבי מרדכי רוקח מבילגורייא מלאה ברכות מאליפות כולה בכתב יד קודשו ובחתימתו, נשלחה אל הרב הקדוש רבי אברהם יעקב בעל 'אביר יעקב' מסאדיגורה לרגל נישואי בת גיסו. ירושלים, תש"ד. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 81:
איגרת מופלאה בענייני רבנות ממרן מהר"י אסאד למרן היריעות שלמה
איגרת מופלאה בענייני רבנות ממרן מהר"י אסאד למרן היריעות שלמה איגרת ארוכה ומיוחדת בכתב יד הגאון הקדוש רבי יהודא אסאד מסערדהעלי אל הגאון הקדוש היריעות שלמה ממאקאווא, בדבר רבנות בנו הגאון רבי אהרן שמואל אסאד. אב תרי"ט.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 82:
עותק הגה"ק פוסק הדור המנוחת אשר מטשענגער עמודי שטים - בית הלוי, פראג תקנ"א
עותק הגה"ק פוסק הדור המנוחת אשר מטשענגער עמודי שטים - בית הלוי, פראג תקנ"א ספר 'בית הלוי', הנקרא עמודי שטים, שיטות על מסכתות ג' הבבות, שבועות, עבודה זרה, ושו"ת מהרבי רבי העשיל מקראקא ומהחלקת מחוקק. עותק הגה"ק מופת הדור ועמוד ההוראה רבי אשר אנשיל יונגרייז בעל 'מנוחת אשר' מטשענגער. 

מחיר פתיחה:

3500

פריט 83:
עותק מיוחס - גדולים מעשי ה', מאת רבי אליעזר אשכנזי. זאלקווי, תקס"ב [1802]. נדיר.
עותק מיוחס - גדולים מעשי ה', מאת רבי אליעזר אשכנזי. זאלקווי, תקס"ב [1802]. נדיר. עותק מיוחס - גדולים מעשי ה', מאת רבי אליעזר אשכנזי. זאלקווי, תקס"ב [1802]. נדיר.

מחיר פתיחה:

500

פריט 84:
כתב-יד קדשו וחתימת ידו של איש האלוקים רבינו ה"אוהב ישראל" מאפטא זי"ע – מעז'יבוז', אלול...
כתב-יד קדשו וחתימת ידו של איש האלוקים רבינו ה"אוהב ישראל" מאפטא זי"ע – מעז'יבוז', אלול... כתב-יד קדשו וחתימת ידו של איש האלוקים רבינו ה"אוהב ישראל" מאפטא זי"ע – מעז'יבוז', אלול תקע"ט

מחיר פתיחה:

150000

פריט 85:
ספר עמק ברכה (אבי השל"ה), למברג תקע"א – העותק האישי של כ"ק הרה"ק רבי יצחק...
ספר עמק ברכה (אבי השל"ה), למברג תקע"א – העותק האישי של כ"ק הרה"ק רבי יצחק... ספר עמק ברכה (אבי השל"ה), למברג תקע"א – העותק האישי של כ"ק הרה"ק רבי יצחק מאיר העשיל, האדמו"ר הזקן מקופיטשניץ – חתימת יד קדשו מתקופת שבתו אצל חמיו בהוסיאטין

מחיר פתיחה:

800

פריט 86:
הזמנה בכי"ק הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ לנישואי בן אחיו עם בת הרה"ק מטשורטקוב
הזמנה בכי"ק הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ לנישואי בן אחיו עם בת הרה"ק מטשורטקוב הזמנה בכי"ק הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ לנישואי בן אחיו עם בת הרה"ק מטשורטקוב

מחיר פתיחה:

3000

פריט 87:
שלושה ספרים של הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ
שלושה ספרים של הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ שלושה ספרים בביאורים על התורה, מספרייתו של הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 88:
מכתב קצר ביידיש מ'שר המסכים' הגאון רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן
מכתב קצר ביידיש מ'שר המסכים' הגאון רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן  מכתב קצר ביידיש מהגאון הנודע רבי צבי יחזקאל מיכלזון מווארשה, בעל 'שואל ומשיב' מגאוני דורו, המבקש את ספרי הגאון העצום רבי עקיבא יוסף שלזינגער בעל 'לב העברי'.

מחיר פתיחה:

500

פריט 89:
העותק של הרה"ק משעדליץ. קיצור שני לוחות הברית, עם מהדורא בתרא. זאלקווא, תקנ"ה [1795].
העותק של הרה"ק משעדליץ. קיצור שני לוחות הברית, עם מהדורא בתרא. זאלקווא, תקנ"ה [1795]. העותק של הרה"ק משעדליץ. קיצור שני לוחות הברית, עם מהדורא בתרא. זאלקווא, תקנ"ה [1795].

מחיר פתיחה:

600

פריט 90:
מערכה עמוקה וארוכה במנחות, בכתי"ק מרן השבט הלוי
מערכה עמוקה וארוכה במנחות, בכתי"ק מרן השבט הלוי גיליונות ארוכים בעצם כתב יד מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר בעל 'שבט הלוי' גאב"ד זכרון מאיר וראשי ישיבת חכמי לובלין בסוגיא דמנחת יחיד ומנחת ציבור.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 91:
אפי זוטרי. העותק האישי של הרה"ק פע"ח רבי נחום דובער פרידמאן מסאדיגורא בחתימת יד קדשו...
אפי זוטרי. העותק האישי של הרה"ק פע"ח רבי נחום דובער פרידמאן מסאדיגורא בחתימת יד קדשו... אפי זוטרי. העותק האישי של הרה"ק פע"ח רבי נחום דובער פרידמאן מסאדיגורא בחתימת יד קדשו ובחותמותיו 'מנחת שי'.

מחיר פתיחה:

600

פריט 92:
תוכחת מגולה והצד נחש. ספר נדיר ביותר עותק הרנ"ב מסאדיגורה
תוכחת מגולה והצד נחש. ספר נדיר ביותר עותק הרנ"ב מסאדיגורה תוכחת מגולה והצד נחש, ספר נדיר ביותר לרבי יוסף אירגאס, פולמוס השבתאי נחמיא חייא חיון. נדפס בלונדון תע"ה 1715. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 93:
קורא הדורות. למברג, תר"ה. עותק הצדיקים מסאדיגורה ומטשורטקוב
קורא הדורות. למברג, תר"ה. עותק הצדיקים מסאדיגורה ומטשורטקוב ספר קורא הדורות, מהדורה תניינא. למברג תר"ה. עותק הרה"ק רבי שלמה הראשון מסאדיגורה ונכדו בן בתו הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב ה'דברי שלמה'.

מחיר פתיחה:

500

פריט 94:
תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, ווילנא תרפ"ב – מאות הגהות ארוכות חריפות וביקורתיות בכתב-ידו של הגאון...
תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, ווילנא תרפ"ב – מאות הגהות ארוכות חריפות וביקורתיות בכתב-ידו של הגאון... תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות, ווילנא תרפ"ב – מאות הגהות ארוכות חריפות וביקורתיות בכתב-ידו של הגאון רבי רפאל גורדון אב"ד וואשלקאוו, בעל "נחל עדן" – ההגהות לא נדפסו

מחיר פתיחה:

600

פריט 95:
ספר אבני מילואים, חלק ראשון – למברג תקע"ו – מהדורה ראשונה – עשרות הגהות למדניות...
ספר אבני מילואים, חלק ראשון – למברג תקע"ו – מהדורה ראשונה – עשרות הגהות למדניות... ספר אבני מילואים, חלק ראשון – למברג תקע"ו – מהדורה ראשונה – עשרות הגהות למדניות – חתימות

מחיר פתיחה:

500

פריט 96:
שלחן ערוך יורה דעה, חלק ראשון – זיטומיר תרי"ב – עשרות הגהות למדניות בכתב-ידו של...
שלחן ערוך יורה דעה, חלק ראשון – זיטומיר תרי"ב – עשרות הגהות למדניות בכתב-ידו של... שלחן ערוך יורה דעה, חלק ראשון – זיטומיר תרי"ב – עשרות הגהות למדניות בכתב-ידו של הגאון רבי יהושע מרדכי קלאצקין אב"ד ראסיין וברעזי

מחיר פתיחה:

600

פריט 97:
משניות נזיקין, ווארשא תרכ"ב – עשרות הגהות בכתב-ידו של הגאון רבי שאול קצינלבוגן אב"ד שילעל,...
משניות נזיקין, ווארשא תרכ"ב – עשרות הגהות בכתב-ידו של הגאון רבי שאול קצינלבוגן אב"ד שילעל,... משניות נזיקין, ווארשא תרכ"ב – עשרות הגהות בכתב-ידו של הגאון רבי שאול קצינלבוגן אב"ד שילעל, מחבר שו"ת "מגן שאול"

מחיר פתיחה:

500

פריט 98:
ספר בית אהרן (מראי מקומות לכל פסוקי התנ"ך) – פרנקפורט דאודר, ת"נ – מהדורה יחידה...
ספר בית אהרן (מראי מקומות לכל פסוקי התנ"ך) – פרנקפורט דאודר, ת"נ – מהדורה יחידה... ספר בית אהרן (מראי מקומות לכל פסוקי התנ"ך) – פרנקפורט דאודר, ת"נ – מהדורה יחידה – מגנזי אוצר ספריו של הרה"ק רבי אברהם יעקב פרידמן מסדיגורה, בן הס"ק מרוז'ין – חותמות יורשיו האחים הקדושים ה"אור ישראל" מסדיגורה וה"פחד יצחק" מבאיאן – חתימת יד קדשו של ה"אור ישראל" – עותק שהיה שייך לבית מדרשו של הרה"ק רבי בעריש אב"ד שדה לבן, חמיו של הרה"ק רבי ירחמיאל מפשיסחא וגיסו של ה"ברוך טעם"

מחיר פתיחה:

3000

פריט 99:
הזמנה מהרה"ק הפחד יצחק מבאיאן לנישואי בנו הרה"ק מלייפציג בחתי"ק
הזמנה מהרה"ק הפחד יצחק מבאיאן לנישואי בנו הרה"ק מלייפציג בחתי"ק הזמנה מהרה"ק ציס"ע הפחד יצחק מבאיאן אל הרה"ק רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ לנישואי בנו הרה"ק רבי ישראל מבאיאן לייפציג, עם ברכות רבות שיצאו מפיו הטהור, נכתבו בידי איש אמונים ונחתמו בחתימת יד קדשו. 

מחיר פתיחה:

6000

פריט 100:
מכתב אמונה וביטחון, טללי נוחם וברכות קודש בכי"ק מרן אדמו"ר שליט"א מבאיאן - מיוחד!
מכתב אמונה וביטחון, טללי נוחם וברכות קודש בכי"ק מרן אדמו"ר שליט"א מבאיאן - מיוחד! מכתב מיוחד, כולו בעצם כתב יד קודש אדמו"ר מבאיאן שליט"א, מגדולי צדיקי דורנו, בדברי ניחומים וטללי אמונה וחיזוק, עם ברכות מזל טוב לשמחה במשפחה, וברכות קודש לרוב. 

מחיר פתיחה:

1000