English

תפארת שבתפארת אדר תשפ\"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 101:
ספר ויקהל משה – דעסוי תנ"ט – מהדורה ראשונה – העותק של קדוש ה' רבינו...
ספר ויקהל משה – דעסוי תנ"ט – מהדורה ראשונה – העותק של קדוש ה' רבינו... ספר ויקהל משה – דעסוי תנ"ט – מהדורה ראשונה – העותק של קדוש ה' רבינו צבי הירש "משרת" מרימנוב זי"ע – חתימת יד קדשו

מחיר פתיחה:

20000

פריט 102:
עותק סגולה מגנזי מלכים! ספר תהלים 'משפט צדק' שבו התפלל הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה
עותק סגולה מגנזי מלכים! ספר תהלים 'משפט צדק' שבו התפלל הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה ספר תהילים עם פירוש משפט צדק להרה''ק רבי משה מזאלשין, לובלין תרנ''ה. בספר תהלים זה, שפך לבו כמים הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 103:
סט הזהר הקדוש של מרן הצדיק האביר יעקב מסאדיגורה
סט הזהר הקדוש של מרן הצדיק האביר יעקב מסאדיגורה סט ג' כרכי ספר הזהר הקדוש, של רביה"ק מרן האביר יעקב מסאדיגורה, שבהם הגה בלחישה ובהדר. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 104:
ישמח משה על ליקוטים, עם הגהות בכתב קודש נכדו הגה"ק ייטב לב ובכתב יד הרב...
ישמח משה על ליקוטים, עם הגהות בכתב קודש נכדו הגה"ק ייטב לב ובכתב יד הרב... ישמח משה על ליקוטים, עם הגהות בכתב קודש נכדו הגה"ק ייטב לב ובכתב יד הרב מלאפיש

מחיר פתיחה:

2000

פריט 105:
סגולה בדוקה מרועי החסידות! תהלים 'דרש משה', מהדורה ראשונה, לבוב, תרל"ט.
סגולה בדוקה מרועי החסידות! תהלים 'דרש משה', מהדורה ראשונה, לבוב, תרל"ט. תהלים 'דרש משה'. מהדורה ראשונה ומיוחדת עם הסכמות רועי החסידות שראו בו ספר סגולה נפלאה. לבוב, תרל"ט. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 106:
'יפק עלינו ענן חסדו - מעתה תקבל החיים והשלום וכט"ס' איגרת שלומים וברכות כולה בעצם כתי"ק צדיקא עילאה רבי מרדכי פייבוש מהוסיאטין
'יפק עלינו ענן חסדו - מעתה תקבל החיים והשלום וכט"ס' איגרת שלומים וברכות כולה בעצם כתי"ק צדיקא עילאה רבי מרדכי פייבוש מהוסיאטין 'מעתה תקבל החיים והשלום וכט"ס כה יוסיף לנו ה' להפיק עלינו ענן חסדו' איגרת שלומים וברכות כולה בעצם כתי"ק הצדיק רבי מרדכי פייבוש מהוסיאטין לבתו הצדקת המשכלת הרבנית מרת גיטלי' מקאפיטשניץ. הוסיאטין, תרמ"ב. 

מחיר פתיחה:

12000

פריט 107:
מלכות שבמלכות! איגרת ניחומים, דברי חיזוק ואמונה, ברכות לנחת מכל הצאצאים מהרה"ק ציס"ע רבי אברהם יעקב מסאדיגורה (הראשון)
מלכות שבמלכות! איגרת ניחומים, דברי חיזוק ואמונה, ברכות לנחת מכל הצאצאים מהרה"ק ציס"ע רבי אברהם יעקב מסאדיגורה (הראשון) מלכות שבמלכות! איגרת ניחומים ארוכה, דברי חיזוק ואמונה, ברכות לנחת מכל הצאצאים מהרה"ק ציס"ע רבי אברהם יעקב מסאדיגורה (הראשון) אל חתן אחיו הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל 'אור יהושע' ממעזיבוז'.

מחיר פתיחה:

12000

פריט 108:
'שירום מזלו ויזכה לנסוע לסא"ג בהרחבה' זהר חדש, לעמבערג תרי"ח, מגנזי הרה"ק רבי אברהם יעקב - הראשון - מסאדיגורה ובניו אחריו
'שירום מזלו ויזכה לנסוע לסא"ג בהרחבה' זהר חדש, לעמבערג תרי"ח, מגנזי הרה"ק רבי אברהם יעקב - הראשון - מסאדיגורה ובניו אחריו ספר זהר חדש, נדפס כמו שנדפס באמשטרדם, בלעמבערג תרי"ח - 1858, שהיה ספון טמון ומוצנע באוצרות הרה"ק האביר יעקב מסאידגורה, מבית אביו הקדוש האור ישראל ומבית זקינו הקדוש רבי אברהם יעקב מסאדיגורה - הראשון- ממשיך דרך אביו הקדוש עטרת תפארת ישראל מרוז'ין. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 109:
ביאור על הזוהר הק' של הרה"ק האור ישראל מסאדיגורה
ביאור על הזוהר הק' של הרה"ק האור ישראל מסאדיגורה ספר מקדש מלך, ביאורו של המקובל רבי שלו' בוזאגלו, על ספר הזהר חומש בראשית, מהדורת זאלקאווא תרכ"ד. עותקו האישי המקודש של הרה"ק רבי ישראל האור ישראל מסאדיגורה וממנו לבנו הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 110:
איגרת מלאה בברכות לנישואין ולנחת מהרה"ק האור ישראל מסאדיגורה למחותנו הרה"ק מקאפיטשניץ
איגרת מלאה בברכות לנישואין ולנחת מהרה"ק האור ישראל מסאדיגורה למחותנו הרה"ק מקאפיטשניץ איגרת הרב הקדוש מרן האור ישראל מסאדיגורה למחותנו הרב הקדוש מרן רבי יצחק מאיר מקאפיטשניץ, אודות בנם - חתנם הרה"ק האביר יעקב, מלאה וגדושה בברכות לנחת ולכל הברכות.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 111:
פרשית תפילין של יד ו-[3] פרשיות מתפילין של ראש, כתיבת סת"ם על קלף, אותיות כתב...
פרשית תפילין של יד ו-[3] פרשיות מתפילין של ראש, כתיבת סת"ם על קלף, אותיות כתב... פרשית תפילין של יד ו-[3] פרשיות מתפילין של ראש, כתיבת סת"ם על קלף, אותיות כתב האר"י ז"ל. אות פ' לפופה כדוגמאת סופרי גדולי מאורי החסידות בדור הראשון.

מחיר פתיחה:

500

פריט 112:
כתב יד ספרדי, מתוך העתק פירוש אבן עזרא על ספר תהלים. [בסביבות 1400].
כתב יד ספרדי, מתוך העתק פירוש אבן עזרא על ספר תהלים. [בסביבות 1400]. כתב יד ספרדי, מתוך העתק פירוש אבן עזרא על ספר תהלים. [בסביבות 1400].

מחיר פתיחה:

500

פריט 113:
כת"י בקבלה - בסוד ד' נהרות מהרש"ש - שהיה באוצר האביר יעקב מסאדיגורה מגנזי אבותיו
כת"י בקבלה - בסוד ד' נהרות מהרש"ש - שהיה באוצר האביר יעקב מסאדיגורה מגנזי אבותיו כתב יד חשוב בקבלה, מועתק מכתבי המקובל האלוקי - הרש"ש, בסוד סגולת ארבעת הנהרות 'פרת חדקל, גיחון ופישון, וסוד מעלתם בתורת הנסתר'. היה באוצרות מרן הרה"ק האביר יעקב מסאדיגורה מגנזי בית אבותיו למעלה בקודש.

מחיר פתיחה:

500

פריט 114:
תכריך תשובות בעצם כתב יד הגאון הגדול רבי שמואל אהרן ראבין מקארטשין מעמודי ההוראה בגאליציה
תכריך תשובות בעצם כתב יד הגאון הגדול רבי שמואל אהרן ראבין מקארטשין מעמודי ההוראה בגאליציה שריד לדור דעה! תכריך תשובות גדול ובו תשובות רבות בהלכה, בעצם כתב יד קודש הגה"ק רבי שמואל אהרן ראבין מגדולי הדור, מה שהשיב לשואליו בשנת תר"ל.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 115:
שני עמודים גדולים בכתב-יד קדשו של שר התורה ועמוד ההוראה הגאון הקדוש מבוטשאטש, בעל "דעת...
שני עמודים גדולים בכתב-יד קדשו של שר התורה ועמוד ההוראה הגאון הקדוש מבוטשאטש, בעל "דעת... שני עמודים גדולים בכתב-יד קדשו של שר התורה ועמוד ההוראה הגאון הקדוש מבוטשאטש, בעל "דעת קדושים" ו"אשל אברהם" – בדף מובא חידוש בשם הרה"ק ה"אוהב ישראל" מאפטא: "שמעתי בשם הרב החסיד הג' המפורסם מ' אברהם יושע העשל יצ"ו מק"ק מעזבוז יצ"ו" – בוטשאטש, בין השנים תקע"ו-תקפ"ה – חידושי אגדה בענייני תפלה – לא נדפסו

מחיר פתיחה:

9000

פריט 116:
אוטוגרף גדול בקבלה בכתב יד קודש ה'מבשר צדק' ו'בת עיני'
אוטוגרף גדול בקבלה בכתב יד קודש ה'מבשר צדק' ו'בת עיני' חמשה דפים בקבלה ובכוונות האריז"ל, מכתב יד קדשו של הגאון הקדוש בעל 'מבשר צדק' ו בת עיני' רבי ישכר בער מגזע צבי אב"ד זלאטשוב וצפת, תלמידו המובהק של מרן הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 117:
תשובה ארוכה בכתב יד קודש הגאון הצדיק רבי חיים בצלאל פאנעט אב"ד טשנד – נכתבה...
תשובה ארוכה בכתב יד קודש הגאון הצדיק רבי חיים בצלאל פאנעט אב"ד טשנד – נכתבה... תשובה ארוכה בכתב יד קודש הגאון הצדיק רבי חיים בצלאל פאנעט אב"ד טשנד – נכתבה לאביו הגה"ק בעל ה"מראה יחזקאל" – נדפסה בספרו "דרך יבחר" – טשנד, ת"ר – ארבעה עמודים

מחיר פתיחה:

1500

פריט 118:
כתב-יד, קונטרס חידושים על מסכת סוכה בכתב-ידו של הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד, בעל "קיצור...
כתב-יד, קונטרס חידושים על מסכת סוכה בכתב-ידו של הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד, בעל "קיצור... כתב-יד, קונטרס חידושים על מסכת סוכה בכתב-ידו של הגאון הצדיק רבי שלמה גאנצפריד, בעל "קיצור שלחן ערוך" – קטעים שלא נדפסו

מחיר פתיחה:

8000

פריט 119:
ספרי הרה"ק הרבי מלובלין - עותק הרה"ק רבי הערצקא ראצפערטער
ספרי הרה"ק הרבי מלובלין - עותק הרה"ק רבי הערצקא ראצפערטער ספר זכרון זאת, זאת זכרון ודברי אמת - ספרי הרה"ק הרבי מלובלין 'החוזה', שהיו שייכים להצדיק הקדוש מופת הדור רבי נפתלי הערצקעל'י ראצפערטער.

מחיר פתיחה:

10000

פריט 120:
ספר חתום בחתימת קודש מרן צדיק יסוד עולם רבי הירשלי' ליסקער
ספר חתום בחתימת קודש מרן צדיק יסוד עולם רבי הירשלי' ליסקער קדוש ! ספר 'חידושי גור אריה' ממרנא מהר"ל מפראג, על מסכת שבת עירובין ופסחים, מהדורה ראשונה. לבוב תרכ"ג.

מחיר פתיחה:

5000