English

תפארת - 45

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 19:
שער השמים, מאת רבי גרשון ב"ר שלמה, אבי הרלב"ג. זולקווא, תקס"ה [1805]. נדיר. עותק חסר.
שער השמים, מאת רבי גרשון ב"ר שלמה, אבי הרלב"ג. זולקווא, תקס"ה [1805]. נדיר. עותק חסר. שער השמים, מאת רבי גרשון ב"ר שלמה, אבי הרלב"ג. זולקווא, תקס"ה [1805]. נדיר. עותק חסר.

מחיר פתיחה:

100

פריט 93:
מלאה קטרת, מאת רבי זוסמאן אליעזר סופר. פרסבורג, תרל"ב [1872]. מהדורה ראשונה. 
מלאה קטרת, מאת רבי זוסמאן אליעזר סופר. פרסבורג, תרל"ב [1872]. מהדורה ראשונה.  מלאה קטרת, מאת רבי זוסמאן אליעזר סופר. פרסבורג, תרל"ב [1872]. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 97:
גבעת פנחס, על הלכות ניקור. מאת רבי פנחס זליג הכהן שוורץ. קליינווארדין, תרפו [1926].
גבעת פנחס, על הלכות ניקור. מאת רבי פנחס זליג הכהן שוורץ. קליינווארדין, תרפו [1926]. גבעת פנחס, על הלכות ניקור. מאת רבי פנחס זליג הכהן שוורץ. קליינווארדין, תרפו [1926].

מחיר פתיחה:

50

פריט 102:
אור החיים על חמשה חומשי תורה, מאת רבינו חיים בן עטר. ורשה, תרכ"ב 1862.
אור החיים על חמשה חומשי תורה, מאת רבינו חיים בן עטר. ורשה, תרכ"ב 1862. אור החיים על חמשה חומשי תורה, מאת רבינו חיים בן עטר. ורשה, תרכ"ב 1862.

מחיר פתיחה:

120

פריט 112:
סדר הבדלה, פסוקים ופיוטים למוצאי שבת קודש, כתב יד. [בגדאד], תחילת המאה ה-20. 
סדר הבדלה, פסוקים ופיוטים למוצאי שבת קודש, כתב יד. [בגדאד], תחילת המאה ה-20.  סדר הבדלה, פסוקים ופיוטים למוצאי שבת קודש, כתב יד. [בגדאד], תחילת המאה ה-20. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 170:
כתב-יד, דף עם ביאור דברי מהרש"א מוקשים בסוגיא דערוגה במסכת שבת דף פה – שנות...
כתב-יד, דף עם ביאור דברי מהרש"א מוקשים בסוגיא דערוגה במסכת שבת דף פה – שנות... כתב-יד, דף עם ביאור דברי מהרש"א מוקשים בסוגיא דערוגה במסכת שבת דף פה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100

פריט 193:
ברכות ומליצות ר' יעקב הולנדר לאביו הרב ישעיה הולנדר, לרגל יום הולדתו. ברלין, תרכ"ח [1868].
ברכות ומליצות ר' יעקב הולנדר לאביו הרב ישעיה הולנדר, לרגל יום הולדתו. ברלין, תרכ"ח [1868]. ברכות ומליצות ר' יעקב הולנדר לאביו הרב ישעיה הולנדר, לרגל יום הולדתו. ברלין, תרכ"ח [1868].

מחיר פתיחה:

80

פריט 265:
כתב-יד, חידושים במסכת קדושין בסוגיית המקדש במלוה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, חידושים במסכת קדושין בסוגיית המקדש במלוה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית כתב-יד, חידושים במסכת קדושין בסוגיית המקדש במלוה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100