English

פריט 102:

אור החיים על חמשה חומשי תורה, מאת רבינו חיים בן עטר. ורשה, תרכ"ב 1862.

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אור החיים על חמשה חומשי תורה, מאת רבינו חיים בן עטר. ורשה, תרכ"ב 1862.

ספר אור החיים על חמשה חומשי תורה, מאת רבי חיים ן' עטר. דפוס גרשון ופסח לעבענזאהן, ורשה, תרכ"ב 1862.

[1], לא; ל; כד; כד; יז דף. חותמות תבליט וחתימת בעלים בדף השער, רישומים שונים בפנים הכריכות ובדף הפורזץ, הגהה למדנית בכתב יד בשולי הגליון בדף טו, חתומה "י"פ".

כריכת עור מקורית, הכריכה הקדמית מנותקת, כתמים, מצב בינוני-טוב.

מידות: 31 CM