English

פריט 170:

כתב-יד, דף עם ביאור דברי מהרש"א מוקשים בסוגיא דערוגה במסכת שבת דף פה – שנות...

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, דף עם ביאור דברי מהרש"א מוקשים בסוגיא דערוגה במסכת שבת דף פה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

הדף כתוב בכתיבה נאה וקריאה. שם הכותב חתום בסופו: "מרדכי" [?].

בכותרת נכתב: "בד"ה שיוכל עדיין לזרוע גרעין אחד… ". בתחילת הדף נכתב: "רבים נבוכים בהבנת דברי המהרש"א פה, והרב בעל מלאכת מחשבת בקונטרס ברורי מדות כתב עליו שדבריו תמוהים ואי אפשר להבינם כלל, ונדחק מאוד להכניס בהם איזה פירוש, ומסיים בעצמו אף שהוא דחוק, היכי דלא אפשר שאני. ואנוכי הרואה שדברי המהרש"א פה ברורים וצלולים ואין בהם שום נפתל ועיקש, עד שאנו משתאים על הרב ברורי מדות שנפתחו לפניו שערי חכמת ההנדסה וחיבר בה חיבורים, איך הוכה פה בסנורים ונטה מדרך הישר".

[1] דף (2 עמודים כתובים). 22 ס"מ. מצב טוב. קרעים בשוליים, ללא פגיעה בטקסט.