English

פריט 19:

שער השמים, מאת רבי גרשון ב"ר שלמה, אבי הרלב"ג. זולקווא, תקס"ה [1805]. נדיר. עותק חסר.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שער השמים, מאת רבי גרשון ב"ר שלמה, אבי הרלב"ג. זולקווא, תקס"ה [1805]. נדיר. עותק חסר.

שער השמים, בטבע הבריאה השלימה, מאת רבי גרשון ב"ר שלמה הקאטלוני, אביו של הרלב"ג. גרשון בן זאב וואלף ליטעריס, זולקווא, תקס"ה [1805]. נדיר. 

א-מד, ללא דף שער וללא דפים מה-צו. רישום בעלות נכתב בהמשכים בראשי הדפים "שייך לה"ה הרבני המופ' המפורסם ואיש תם ונבון ירא אלקים כבוד שמו… תפארתו מו"ה דוב בער מכפר דלומעס[?]הסמוך לק'…"

כריכה חדשה, חורי עש, כתמים, עותק חסר, מצב בינוני.