English

פריט 193:

ברכות ומליצות ר' יעקב הולנדר לאביו הרב ישעיה הולנדר, לרגל יום הולדתו. ברלין, תרכ"ח [1868].

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ברכות ומליצות ר' יעקב הולנדר לאביו הרב ישעיה הולנדר, לרגל יום הולדתו. ברלין, תרכ"ח [1868].

"אמרתי לך אבי היקר! כמה פעמים, כי קשה מאד מאד בזמנינו זה להתחזק ולהתאמץ נגד המינות והשקר ולהתחזק באמונתינו ודתינו האלקיי'… לולי תורתך שעשועי אז אבדתי" – מכתב מאת ר' יעקב הולנדר לאביו ליום הולדתו, עם דברי ברכה על כל הטוב שגמלו ובייחוד על שלימדו תורה וחינך אותו ללכת בדרך ה', שהם שעומדו לו כנגד כל רוחות הזמן. ברלין, תרכ"ח [1868].

[2] עמו', כ[40] שורות, בכתב ידו וחתימתו של ר' יעקב הולנדר. בתחילת המכתב מליצה שירית עם שני אכרוסטיכונים 'ישעיהו'. למכתב נלווה נייר ובו נכתב "ליד אדוני אבי מורי ורבי, מוהר"ר ר' ישעי' האללאנדער".

תוכן המכתב הוקלד והודפס ומצורף לפריט זה.

רקע: המכתב שלפנינו מהווה עדות אישית מרתקת מחיי נער שומר מצוות בברלין, בתקופה בה התפשטה השפעת הרפורמים וסחפה את רוב הנוער לזניחת דרך התורה והמצוות. במכתבו מודה הנער לאביו על שלימדו תורה, שהיא המצילה אותו מהדרך הרעה, ומחזקת אותו ומאמצת את רוחו להחזיק בדרך הישר. 

קווי קיפול וקרעים לאורך קווי הקיפול, המכתב נחלק לשני חלקים בעקבות קרע לכל אורכו של קו הקיפול, ף כתמי זמן קלים, מצב בינוני.