English

פריט 265:

כתב-יד, חידושים במסכת קדושין בסוגיית המקדש במלוה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, חידושים במסכת קדושין בסוגיית המקדש במלוה – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

בדף מופיע משפט: "אמרתי בילדותי לתרץ קושית הרשב"א".

[1] דף. 28 ס"מ. מצב בינוני. קרעים עם פגיעה קלה בטקסט. כתמים ובלאי. סימני קיפול.