English

פריט 93:

מלאה קטרת, מאת רבי זוסמאן אליעזר סופר. פרסבורג, תרל"ב [1872]. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מלאה קטרת, מאת רבי זוסמאן אליעזר סופר. פרסבורג, תרל"ב [1872]. מהדורה ראשונה. 

ספר מלאה קטרת, דרשות והספדים מאת רבי זוסמאן אליעזר סופר. פרסבורג, תרל"ב [1872]. מהדורה ראשונה. 

סב דף, בדף השער חתימת בעלים "משה המו"ה שלמה שטערן". רישומים בלועזית בדף פורזץ אחורי.

הגאון רבי אליעזר זוסמן ב"ר מרדכי אפרים פישל סופר אב"ד פאקש (תק"ץ-תרס"ג, 1830-1902) – צדיק קדוש עליון, תלמיד בישיבת פרשבורג ובישיבת בוניהאד, אב"ד האללאש, מיישא ודרעטשקא, מגדולי רבני הונגריה. תלמיד מרנא החתם סופר באחרית ימיו ומגדולי תלמידי מרנן הכתב סופר והמהר"ם שיק. חתנו וממלא מקומו של הג"ר יואל אונגר אב"ד פאקש. מחבר ספר ”ילקוט סופר", "ליקוטי סופר", "ילקוט אליעזר" ועוד.

 

ללא כריכה, כתמים, בלאי להיקף דף השער, מצב בינוני-טוב.