English

פריט 97:

גבעת פנחס, על הלכות ניקור. מאת רבי פנחס זליג הכהן שוורץ. קליינווארדין, תרפו [1926].

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גבעת פנחס, על הלכות ניקור. מאת רבי פנחס זליג הכהן שוורץ. קליינווארדין, תרפו [1926].

ספר גבעת פנחס, מיוסד על ספר בית יצחק, עם לקט מספרי הפוסקים בהלכות חלבים ודם, סדר הניקור מאת רבי פנחס זליג הכהן שוורץ. דפוס אברהם יצחק קליין, קליינווארדין, תרפו [1926]. 

[16], 15, [1] עמו', נ דף. עם הסכמות רבות מגדולי הדור וצדיקי הדור ברומניה ובהונגריה, ובהם ה"אהבת ישראל" מוויז'ניץ, רבי יוסף חיים זוננפלד, ומהר"ש ענגל. עם חותמת רבי מרדכי רייניטץ אב"ד פאלאד גדול. 

רבי פנחס זעליג ב"ר נפתלי הכהן שוורץ (תרל"ז-תש"ד, 1877-1944) – מקליינווארדיין, ר”מ, סופר מפורסם ועורך ירחון תורני 'אור תורה' להקמת קרן התורה. מחברם של ספרים רבים, ובהם:  "שם הגדולים מארץ הגר" (תרע”ג), "ראו זה ספר חדש" (תרע”ו), קונטרס אחרון, "יזרח אור" על ברכת החמה (תרפ”ה), "גבעת פנחס" ועוד. נהרג עקה"ש באושוויץ. הי".ד


רבי מרדכי רייניטץ (נפטר בשנת תרפ"ז 1927) – אב"ד פאלאד גדול והגליל. חתנו של רב שמואל דוד הלוי יונגרייז אב"ד פעהער-דיארמאט ובנו של רבי יוסף שלמה רייניטץ רב קהילת הספרדים במישקאלץ. 

כריכה פשוטה, כתמים, מצב טוב.

מידות: 19 CM