עברית

Lot 170:

Manuscript, a leaf with a commentary on the words of the Maharsha on the Sugya...

Start price: $100

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 23%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Manuscript, a leaf with a commentary on the words of the Maharsha on the Sugya of tractate Shabbat, leaf 85 – 1840s – Ashkenazic script

Fine readable script. The writer’s name appear at the end: "Mordechai" [?]

In the title:  "בד"ה שיוכל עדיין לזרוע גרעין אחד… ". At the beginning of the leaf: "רבים נבוכים בהבנת דברי המהרש"א פה, והרב בעל מלאכת מחשבת בקונטרס ברורי מדות כתב עליו שדבריו תמוהים ואי אפשר להבינם כלל, ונדחק מאוד להכניס בהם איזה פירוש, ומסיים בעצמו אף שהוא דחוק, היכי דלא אפשר שאני. ואנוכי הרואה שדברי המהרש"א פה ברורים וצלולים ואין בהם שום נפתל ועיקש, עד שאנו משתאים על הרב ברורי מדות שנפתחו לפניו שערי חכמת ההנדסה וחיבר בה חיבורים, איך הוכה פה בסנורים ונטה מדרך הישר". 

[1] leaf (2 written pp.). 22 cm. Good condition. Tears to the edges, not affecting the text.