English

מכירה מיוחדת לחג הפסח

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
מסמך היסטורי מהעדה החרדית בראשות מרן הגר"ז בענגיס ומרן הגרי"ז מבריסק
מסמך היסטורי מהעדה החרדית בראשות מרן הגר"ז בענגיס ומרן הגרי"ז מבריסק מסמך היסטורי על גבי ניר מכתבים נדיר, בראשות הגאונים האדירים רבי זעליג ראובן בענגיס ורבי יצחק זאב הלוי סאלאווייצ'יק מבריסק, העומדים בראשות העדה החרדית.

מחיר פתיחה:

100

פריט 2:
כתב כשרות ליין לפסח, מהגאון רבי מרדכי ביכלער מטראנגראד
כתב כשרות ליין לפסח, מהגאון רבי מרדכי ביכלער מטראנגראד כתב כשרות לפסח עבור יין לקידוש, בכתב יד ובחתימת הרב ר' מרדכי ביכלער מטראניגראד, בן בתו של מרן מהר"י אסאד. תרס"ג. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 3:
מכתב נשיא כולל גאליציא הגאון בעל 'אחד סופר' למען עניי צפת
מכתב נשיא כולל גאליציא הגאון בעל 'אחד סופר' למען עניי צפת מכתב הגאון רבי אברהם חיים דוד סופר - נשיא כולל גאליציא ומפארי נכדי מרנא החתם סופר, לאיש ההצלה רבי חיים ישראל אייז, למען בית החתם סופר בעיה"ק צפת ותלמידיו. ערבי פסחים, תרפ"א. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 4:
שטר מכירת חמץ בקהילת בוסערמין, תרס"א.
שטר מכירת חמץ בקהילת בוסערמין, תרס"א. שטר מכירת חמץ בקהילת בוסערמין בהונגריה, תרס"א.

מחיר פתיחה:

100

פריט 5:
איגרת ברכות לחג הפסח בבריאות ונחת מכל הצאצאים. רבי אברהם אלימלך מקרלין בתוספת שתי שורות ברכה בכתי"ק
איגרת ברכות לחג הפסח בבריאות ונחת מכל הצאצאים. רבי אברהם אלימלך מקרלין בתוספת שתי שורות ברכה בכתי"ק איגרת מיוחדת וחשובה מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין הי"ד, אל החסיד המפורסם רבי אהרן הלטובסקי ואודות החסיד הנודע רבי מאיר לעווין מגדולי חסידי קרלין. כולו ברכות לבריאות, להצלחה רבה ולנחת מכל יוצאי חלציו. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 6:
איגרת ברכות לחג הפסח, כולה בכתי"ק רבי משה מסטולין
איגרת ברכות לחג הפסח, כולה בכתי"ק רבי משה מסטולין איגרת ברכות לחג הפסח, כולה בעצם כתי"ק של הרבי הקדוש רבי משה מסטולין, צעיר בניו של הרה"ק רבי ישראל מקרלין 'הפרנקפורטר', לכבוד חג הפסח, בתמיכה לתלמידי הישיבה וברכות מרוממות לחג הפסח. ללא תאריך. שנות התר"ץ.

מחיר פתיחה:

700

פריט 7:
סיוע קמחא דפסחא בחתימת הרה"ק רבי ישראל מבאיאן לייפציג
סיוע קמחא דפסחא בחתימת הרה"ק רבי ישראל מבאיאן לייפציג מסמכי קבלה מוועד כולל וואהלין, לסיוע בקמחא דפסחא בחתימת קודש הרה"ק רבי ישראל מבאיאן לייפציג.

מחיר פתיחה:

150

פריט 8:
קמחא דפסחא שנשלח מאלכסנדריה לרבי שמואל סלאנט בירושלים
קמחא דפסחא שנשלח מאלכסנדריה לרבי שמואל סלאנט בירושלים שטר אישור משלוח מעות קמחא דפסחא מיהודי אלכסנדריה שבמצרים, אל הגאון האדיר רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים והיהדות החרדית. בערך בשנות התר"ס (שלהי המאה ה-19, ראשית ה-20). 

מחיר פתיחה:

100

פריט 9:
מעות קמחא דפסחא שנשלחו לרבי יוסף חיים זאננפעלד מאב"ד ראטטערדאם
מעות קמחא דפסחא שנשלחו לרבי יוסף חיים זאננפעלד מאב"ד ראטטערדאם מכתב הג"ר דוב ארי' ריטטער אב"ד רוטרדם - שגילה את הזיוף בפולמוס הירושלמי קדשים - למרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של ירושלים, ובו פירוט משלוח מעות למוסדות בירושלים וקמחא דפסחא. תרפ"ז. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 10:
תעודת הכשר לפסח לליקר 'וישניאק', בפרעסבורג תרח"צ
תעודת הכשר לפסח לליקר 'וישניאק', בפרעסבורג תרח"צ תעודת הכשר לפסח לליקר 'וישניאק',   בחתימת וחותם הגאון רבי מרדכי לעבאוויטש מרבני עיר תהילה פרעשבורג, בראטיסלאווה, תרח"צ 1938. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 11:
מכתב הרב מאיר צבי דושינסקיא
מכתב הרב מאיר צבי דושינסקיא מכתב לחג הפסח עם ברכות בכתב יד הרב הגאון רבי מאיר צבי דושינסקיא, לימים אב"ד טירנוי - טרנאווא, לרבו הרב הגאון ד"ר רבי שמואל גרינברג מראשי בית המדרש לרבנים בברלין. תרצ"ב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 12:
משלוח קמחא דפסחא מרבי דובער אפרת מחברון למרן רבי שמואל סלאנט
משלוח קמחא דפסחא מרבי דובער אפרת מחברון למרן רבי שמואל סלאנט משלוח מעות לעניי ירושלים בחתימת הגאון רבי דובער אפרת רב במוסקבה ובחברון, אל הגאון האדיר רבי שמואל סלאנט. ירושלים תרס"ה. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 13:
מכתב לקמחא דפסחא מהגרב"צ לכטמן מביירות לגרי"א הענקין - עזרת תורה. תש"ך.
מכתב לקמחא דפסחא מהגרב"צ לכטמן מביירות לגרי"א הענקין - עזרת תורה. תש"ך. מכתב ובו פרישת שלום מהגאון רבי בן ציון הלוי לכטמן רב אב"ד ביירות, בהגיעו לירושלים, אל הגאון הגדול רבי יוסף אליהו הענקין מפוסקי ארצות הברית וראש ארגון 'עזרת תורה', בבקשת סיוע לקמחא דפסחא. ניסן תש"כ. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 14:
מכתב מעות חיטין מרבי שמואל נתן בוקאנץ אב"ד העלסינגפארס - פינלנד, לרבי שמואל סלאנט
מכתב מעות חיטין מרבי שמואל נתן בוקאנץ אב"ד העלסינגפארס - פינלנד, לרבי שמואל סלאנט מכתב משלוח מעות חיטין מרבי שמואל נתן בוקאנץ אב"ד העלסינגפארס - פינלנד, אל הגאון האדיר רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים, בשנת תרנ"ח. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 15:
כתב-יד, דף בודד – חידושים בענייני איסורי הנאה – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ק
כתב-יד, דף בודד – חידושים בענייני איסורי הנאה – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ק כתב-יד, דף בודד – חידושים בענייני איסורי הנאה – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ק

מחיר פתיחה:

100

פריט 16:
כתב יד, ארבעה עמודים חידושים על מסכת פסחים – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ר
כתב יד, ארבעה עמודים חידושים על מסכת פסחים – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ר כתב יד, ארבעה עמודים חידושים על מסכת פסחים – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ר

מחיר פתיחה:

150

פריט 17:
כתב-יד, חידושים על רמב"ם הלכות קרבן פסח – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, חידושים על רמב"ם הלכות קרבן פסח – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית כתב-יד, חידושים על רמב"ם הלכות קרבן פסח – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

150

פריט 18:
כתב-יד, שמונה עמודים חידושים על מסכת פסחים – לפני תק"כ – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, שמונה עמודים חידושים על מסכת פסחים – לפני תק"כ – כתיבה אשכנזית כתב-יד, שמונה עמודים חידושים על מסכת פסחים – לפני תק"כ – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

300

פריט 19:
כתב-יד, קונטרס שמונה עמודים חידושי סוגיות על מסכתות פסחים וקידושין – שנות הת"ק – כתיבה...
כתב-יד, קונטרס שמונה עמודים חידושי סוגיות על מסכתות פסחים וקידושין – שנות הת"ק – כתיבה... כתב-יד, קונטרס שמונה עמודים חידושי סוגיות על מסכתות פסחים וקידושין – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

200

פריט 20:
כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים במסכת פסחים – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים במסכת פסחים – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים במסכת פסחים – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

150

פריט 21:
כתב-יד, דף בודד – חידושים בענייני איסורי הנאה – שנות הת"ר המאוחרות – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, דף בודד – חידושים בענייני איסורי הנאה – שנות הת"ר המאוחרות – כתיבה אשכנזית כתב-יד, דף בודד – חידושים בענייני איסורי הנאה – שנות הת"ר המאוחרות – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

120

פריט 22:
כתב-יד, דף בודד – פלפול לדרשת שבת הגדול בעניין שריפת חמץ ביום טוב – כתיבה...
כתב-יד, דף בודד – פלפול לדרשת שבת הגדול בעניין שריפת חמץ ביום טוב – כתיבה... כתב-יד, דף בודד – פלפול לדרשת שבת הגדול בעניין שריפת חמץ ביום טוב – כתיבה אשכנזית – שנות הת"ר

מחיר פתיחה:

100

פריט 23:
כתב-יד, חידושים על מסכת פסחים בעניין ביטול וביעור חמץ – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, חידושים על מסכת פסחים בעניין ביטול וביעור חמץ – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית כתב-יד, חידושים על מסכת פסחים בעניין ביטול וביעור חמץ – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100

פריט 24:
אגדתא דפסחא, הגדה של פסח בכתב יד תימני, מתחילת המגיד ועד ישתבח', עם תרגום קיצור...
אגדתא דפסחא, הגדה של פסח בכתב יד תימני, מתחילת המגיד ועד ישתבח', עם תרגום קיצור... אגדתא דפסחא, הגדה של פסח בכתב יד תימני, מתחילת המגיד ועד ישתבח', עם תרגום קיצור ההגדה בשפה תימנית-יהודית. [תימן].

מחיר פתיחה:

200

פריט 25:
כתב-יד, דף עם חידושים במסכת פסחים דף מב, בסוגיא דטעם כעיקר – שנות הת"ר –...
כתב-יד, דף עם חידושים במסכת פסחים דף מב, בסוגיא דטעם כעיקר – שנות הת"ר –... כתב-יד, דף עם חידושים במסכת פסחים דף מב, בסוגיא דטעם כעיקר – שנות הת"ר – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

120

פריט 26:
כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים במסכת פסחים דף ה' מאת "הגאון הגדול המפורסים כמהר"ר אשר סגל...
כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים במסכת פסחים דף ה' מאת "הגאון הגדול המפורסים כמהר"ר אשר סגל... כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים במסכת פסחים דף ה' מאת "הגאון הגדול המפורסים כמהר"ר אשר סגל זצ"ל" [?] – שנות הת"ק

מחיר פתיחה:

100

פריט 27:
כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים על מסכת פסחים – תק"ן/תק"ץ – כתיבה אשכנזית
כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים על מסכת פסחים – תק"ן/תק"ץ – כתיבה אשכנזית כתב-יד, ארבעה עמודים חידושים על מסכת פסחים – תק"ן/תק"ץ – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה:

100

פריט 28:
חלוקא דרבנן, על הגדה של פסח, עם פירושי השל"ה, מטה אפרים וכתונת פסים. אמשטרדם, תנ"ה...
חלוקא דרבנן, על הגדה של פסח, עם פירושי השל"ה, מטה אפרים וכתונת פסים. אמשטרדם, תנ"ה... חלוקא דרבנן, על הגדה של פסח, עם פירושי השל"ה, מטה אפרים וכתונת פסים. אמשטרדם, תנ"ה [1695]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

180

פריט 29:
חק יעקב, מאת רבי יעקב רישר. דעסוי, תנ"ו [1696]. מהדורה ראשונה, נדיר.
חק יעקב, מאת רבי יעקב רישר. דעסוי, תנ"ו [1696]. מהדורה ראשונה, נדיר. חק יעקב, מאת רבי יעקב רישר. דעסוי, תנ"ו [1696]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

180

פריט 30:
הגדה עם פירוש פדות יעקב, מאת רבי יעקב אב"ד אמשטיסלאוו. קאפוסט, תקצ"ה 1835. נדיר ביותר.
הגדה עם פירוש פדות יעקב, מאת רבי יעקב אב"ד אמשטיסלאוו. קאפוסט, תקצ"ה 1835. נדיר ביותר. הגדה עם פירוש פדות יעקב, מאת רבי יעקב אב"ד אמשטיסלאוו. קאפוסט, תקצ"ה 1835. נדיר ביותר.

מחיר פתיחה:

300

פריט 31:
הגדה של פסח, עם פירוש פרי חיים מאת הרה"ק רבי אברהם חיים אב"ד זלאטשוב. לבוב,...
הגדה של פסח, עם פירוש פרי חיים מאת הרה"ק רבי אברהם חיים אב"ד זלאטשוב. לבוב,... הגדה של פסח, עם פירוש פרי חיים מאת הרה"ק רבי אברהם חיים אב"ד זלאטשוב. לבוב, תרל"ג 1873. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 32:
הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל, מאת הגאון רבי יחזקאל פאנעט. פערמישלא, תרנ"ד [1894].
הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל, מאת הגאון רבי יחזקאל פאנעט. פערמישלא, תרנ"ד [1894]. הגדה של פסח עם פירוש מראה יחזקאל, מאת הגאון רבי יחזקאל פאנעט. פערמישלא, תרנ"ד [1894].

מחיר פתיחה:

100

פריט 33:
הגדה של פסח, גאולת ישראל, עם פירוש ילקוט הרועים מאת רבי משה מזאלשין. דפוס צילום...
הגדה של פסח, גאולת ישראל, עם פירוש ילקוט הרועים מאת רבי משה מזאלשין. דפוס צילום... הגדה של פסח, גאולת ישראל, עם פירוש ילקוט הרועים מאת רבי משה מזאלשין. דפוס צילום של הוצאת זיטאמיר תר"ט. וינה, תרפ"א 1921.

מחיר פתיחה:

100

פריט 34:
הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית, ניו יורק, תרפ"א 1921
הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית, ניו יורק, תרפ"א 1921 הגדה של פסח, עם תרגום לאנגלית, ניו יורק, תרפ"א 1921

מחיר פתיחה:

50

פריט 35:
הגדה של פסח עם פירוש נפש יהונתן, מאת רבי יהונתן בנימין הכהן. סיגעט, תרפ"ה [1925]....
הגדה של פסח עם פירוש נפש יהונתן, מאת רבי יהונתן בנימין הכהן. סיגעט, תרפ"ה [1925].... הגדה של פסח עם פירוש נפש יהונתן, מאת רבי יהונתן בנימין הכהן. סיגעט, תרפ"ה [1925]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

80

פריט 36:
הגדה של פסח, המסודר עם פירוש זרע גד. וילנה, תרט"ז (1855). הגדה מצונזרת! מהדורה שניה....
הגדה של פסח, המסודר עם פירוש זרע גד. וילנה, תרט"ז (1855). הגדה מצונזרת! מהדורה שניה.... הגדה של פסח, המסודר עם פירוש זרע גד. וילנה, תרט"ז (1855). הגדה מצונזרת! מהדורה שניה. העותק האישי של הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס.

מחיר פתיחה:

150

פריט 37:
חקת הפסח הקצר, מאת רבי בן ציון גאססענבויער מקאמארנא. העותק האישי של רבי ברוך צבי...
חקת הפסח הקצר, מאת רבי בן ציון גאססענבויער מקאמארנא. העותק האישי של רבי ברוך צבי... חקת הפסח הקצר, מאת רבי בן ציון גאססענבויער מקאמארנא. העותק האישי של רבי ברוך צבי הכהן מאשקאוויטש. יצא לאור במצור ובמצוק בהונגריה, בודפסט, תש"ד [1944]. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 38:
גאולת עולם לסדר תורת הגדה של פסח, מאת רבי אברהם ליכט שטיין. הוראדנא, תקפ"ב [1822]....
גאולת עולם לסדר תורת הגדה של פסח, מאת רבי אברהם ליכט שטיין. הוראדנא, תקפ"ב [1822].... גאולת עולם לסדר תורת הגדה של פסח, מאת רבי אברהם ליכט שטיין. הוראדנא, תקפ"ב [1822]. מהדורה יחידה. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 39:
הגדה של פסח, עם פירושי ראשונים, מהר"ל מפראג ועוללות אפרים. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תרכ"ג...
הגדה של פסח, עם פירושי ראשונים, מהר"ל מפראג ועוללות אפרים. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תרכ"ג... הגדה של פסח, עם פירושי ראשונים, מהר"ל מפראג ועוללות אפרים. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תרכ"ג [1863].

מחיר פתיחה:

200

פריט 40:
סדר הגדה של פסח, עם פירוש חסדי דוד, מאת הגה"ק רבי אליעזר דוד בעל ה"קרן...
סדר הגדה של פסח, עם פירוש חסדי דוד, מאת הגה"ק רבי אליעזר דוד בעל ה"קרן... סדר הגדה של פסח, עם פירוש חסדי דוד, מאת הגה"ק רבי אליעזר דוד בעל ה"קרן דוד". סאטמאר, תרצ"א [1931]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

60

פריט 41:
אשל ברמה על ההגדה של פסח, עם ביאור תורני, שכלי, עיוני ואלקיות, מאת רבי אברהם...
אשל ברמה על ההגדה של פסח, עם ביאור תורני, שכלי, עיוני ואלקיות, מאת רבי אברהם... אשל ברמה על ההגדה של פסח, עם ביאור תורני, שכלי, עיוני ואלקיות, מאת רבי אברהם ליכטשטיין. [יוזעפאף], תקצ"א [1831]. העותק של רבי מנדל הלוי וואלמאן. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 42:
בית חורין, סדר הגדה של פסח, עם איורים. מיץ, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה, נדיר.
בית חורין, סדר הגדה של פסח, עם איורים. מיץ, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה, נדיר. בית חורין, סדר הגדה של פסח, עם איורים. מיץ, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 43:
סדר הגדה לפסח, עם ביאור צלי אש. אמשטרדם, תקכ"ה [1765].
סדר הגדה לפסח, עם ביאור צלי אש. אמשטרדם, תקכ"ה [1765]. סדר הגדה לפסח, עם ביאור צלי אש. אמשטרדם, תקכ"ה [1765].

מחיר פתיחה:

200

פריט 44:
סדר הגדה של פסח, עם פירוש מאת החתם סופר. לבוב, תר"י [1850]. מהדורה ראשונה. העותק...
סדר הגדה של פסח, עם פירוש מאת החתם סופר. לבוב, תר"י [1850]. מהדורה ראשונה. העותק... סדר הגדה של פסח, עם פירוש מאת החתם סופר. לבוב, תר"י [1850]. מהדורה ראשונה. העותק של רבי פנחס נפתלי ירושלמי שוורץ מחוסט, תלמידו של מהר"ם א"ש.

מחיר פתיחה:

150

פריט 45:
סדר הגדה של פסח, עם פירוש מבעל חוות דעת. יוזעפאף, תקפ"ח [1828]. נדיר.
סדר הגדה של פסח, עם פירוש מבעל חוות דעת. יוזעפאף, תקפ"ח [1828]. נדיר. סדר הגדה של פסח, עם פירוש מבעל חוות דעת. יוזעפאף, תקפ"ח [1828]. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 46:
גאולת ישראל, סדר הגדה של פסח עם כמה מעלות. ורשה, תקצ"ח [1838].
גאולת ישראל, סדר הגדה של פסח עם כמה מעלות. ורשה, תקצ"ח [1838]. גאולת ישראל, סדר הגדה של פסח עם כמה מעלות. ורשה, תקצ"ח [1838].

מחיר פתיחה:

200

פריט 47:
שפת הים ומצר הים, ביאור על הגדה דפסח, מאת רבי זאב וואלף אלטשולר ובנו רבי...
שפת הים ומצר הים, ביאור על הגדה דפסח, מאת רבי זאב וואלף אלטשולר ובנו רבי... שפת הים ומצר הים, ביאור על הגדה דפסח, מאת רבי זאב וואלף אלטשולר ובנו רבי אליקום געציל. [רוסיה-פולין], תקפ"ו [1826]. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 48:
הגדה של פסח, עם ביאור בעברי-טייטש, [חלק ראשון מספר] ארבע יסודות: יסוד היראה, יסוד האהבה,...
הגדה של פסח, עם ביאור בעברי-טייטש, [חלק ראשון מספר] ארבע יסודות: יסוד היראה, יסוד האהבה,... הגדה של פסח, עם ביאור בעברי-טייטש, [חלק ראשון מספר] ארבע יסודות: יסוד היראה, יסוד האהבה, מאת רבי אלחנן משנאטיך. אמשטרדם, תקמ"ג [1783]. נדיר.

מחיר פתיחה:

250

פריט 49:
הגדה של פסח עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות. פאדגורזע, תרס"ז 1907.
הגדה של פסח עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות. פאדגורזע, תרס"ז 1907. הגדה של פסח עם מאתים שלשים ושמונה פירושים והוספות. פאדגורזע, תרס"ז 1907.

מחיר פתיחה:

50

פריט 50:
הגדה של פסח, כתב יד כדוגמת ההגדה הראשונה שבדפוס ואדי אל-חג'ארה בשנת רמ"ב לערך. לונדון,...
הגדה של פסח, כתב יד כדוגמת ההגדה הראשונה שבדפוס ואדי אל-חג'ארה בשנת רמ"ב לערך. לונדון,... הגדה של פסח, כתב יד כדוגמת ההגדה הראשונה שבדפוס ואדי אל-חג'ארה בשנת רמ"ב לערך. לונדון, תשפ"ב [2022].

מחיר פתיחה:

500