English

פריט 11:

מכתב הרב מאיר צבי דושינסקיא

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב לחג הפסח עם ברכות בכתב יד הרב הגאון רבי מאיר צבי דושינסקיא, לימים אב"ד טירנוי – טרנאווא, לרבו הרב הגאון ד"ר רבי שמואל גרינברג מראשי בית המדרש לרבנים בברלין. תרצ"ב.

באיגרתו, שנכתבה על גלוית דואר, מתייחס למצב הנורא בברלין, מקום מושבו של הרב גרינברג, שלימים נעשה לאחד מראשי המועצה הדתית בתל אביב ומראשי המזרחי העולמי, והרב דושינסקיא מתפלל ומעתיר 'להציל את ולרחם על צאן קדשים המפוזר בין זאבים טורפים' ובברכות לגאולה שלמה בחג הפסח וביומי דחודש ניסן אלו.

הגאון רבי מאיר צבי דושינסקי בנו של הג"ר רבי יצחק מיכאל דושינסקי אב"ד רקושפלוטה, לימים נעשה רב בטירנוי על מקום חותנו האב"ד הקודם הגאון רבי מאיר שטיין.

הרב ד"ר ר' שמואל גרינברג מראשי בית המדרש לרבנים בברלין, עלה לארץ ישראל. מראשי המזרחי העולמי וכיהן כיו"ר המועצה הדתית בתל אביב.

[1] גלוית דואר. כתמים קלים. מצב טוב – טוב מאוד.

מידות: 11 x 15 CM

מידות: 11 x 15 CM