English

פריט 14:

מכתב מעות חיטין מרבי שמואל נתן בוקאנץ אב"ד העלסינגפארס - פינלנד, לרבי שמואל סלאנט

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב משלוח מעות חיטין מרבי שמואל נתן בוקאנץ אב"ד העלסינגפארס – פינלנד, אל הגאון האדיר רבי שמואל סלאנט רבה של ירושלים, בשנת תרנ"ח. 

במכתב מציין את בקשות התרומה המרובות המגיעות עדיו, מבית החולים משגב לדך, מתלמוד תורה וישיבה 'עץ חיים' וממקורות נוספים בירושלים, והוא מבקש מהגאון האדיר רבי שמואל סלאנט, לאשר לו את ההסכם שנערך בשעתו מול המוסדות עם הגרי"ל דיסקין השרף מבריסק. 

רבי שמואל נתן בוקאנץ [תרכ"ז-תרצ"ח], למד בישיבת סלובודקה, הוסמך בשנת תרמ"ד בידי גדולי דור ובייחוד בידי מורו ורבו רבי יצחק אלחנן. עמד בקשרי מכתבים עם מרן הגר"ח הלוי מבריסק, האדר"ת והגר"ש סלאנט. כיהן כאב"ד הלזינפארס [הלנסיקי] פינלאנד. עד לעלייתו לארץ ישראל בשנת תרפ"ח.

עוד על תולדותיו, ראה: ישורון, ג, עמ' תרי. וכן בגליון התורני מוריה, תמוז תשס"ח, גליון ג-ד, עמ' סו.

[1] ניר מכתבים כתוב משני קפליו. כתב ידו וחותמתו. דיו נהיר וחזק. כתמים אחדים. מצב טוב. 

מידות: 14 x 22 CM

מידות: 14 x 22 CM