English

פריט 17:

כתב-יד, חידושים על רמב"ם הלכות קרבן פסח – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, חידושים על רמב"ם הלכות קרבן פסח – שנות הת"ק – כתיבה אשכנזית


קונטרס 5 עמודי גליון גדולים, ובו חידושים על רמב"ם הלכות קרבן פסח, בעניין קרבן בטומאה.

בעמוד הראשון נכתב: "וכמ"ש רבינו בצל"ח לתמוה על הכ"מ". יתכן והכותב היה אחד מתלמידי ה"נודע ביהודה".

[3] דף (5 עמודים כתובים). 38 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים בסימני הקיפול. כתמים ובלאי.