English

פריט 18:

כתב-יד, שמונה עמודים חידושים על מסכת פסחים – לפני תק"כ – כתיבה אשכנזית

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, שמונה עמודים חידושים על מסכת פסחים – לפני תק"כ – כתיבה אשכנזית


חידושים על רמב"ם הלכות קרבן פסח, ועל סוגיות של ביטול וביעור חמץ במסכת פסחים.

בעמוד הראשון מביא הכותב תירוץ "מידידי הרב מוהר"מ המבורג נר"ו". רבי מאיר המבורג מפראג (מתלמידי רבי יהונתן אייבשיץ), אב"ד העלישוי, נפטר בכ"ד תשרי תק"כ.

[4] דף (8 עמודים כתובים). 21 ס"מ. מצב טוב. כתמים.