English

פריט 29:

חק יעקב, מאת רבי יעקב רישר. דעסוי, תנ"ו [1696]. מהדורה ראשונה, נדיר.

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חק יעקב, מאת רבי יעקב רישר. דעסוי, תנ"ו [1696]. מהדורה ראשונה, נדיר.

ספר חק יעקב, על הלכות פסח שלחן ערוך [סי' תכט-תצד, עם הפנים], מאת רבי יעקב ב"ר יוסף רישר, נדפס עם ספרו סולת למנחה, עם ביאור שמן למנחה מאת בנו, רבי שמעון. דפוס משה בן שמחה בונם, דעסוי, תנ"ו [1696]. מהדורה ראשונה, נדיר.

ק דף, דף שער נוסף לספר סולת למנחה ושמן למנחה. חתימות בעלים עתיקות בדף השער, אחת מהן משנת תקנ"ד [1794]. בהקדמת המחבר מתוארת שריפת בתי היהודים בעיר פראג בשנת תמ"ט, בה נשרף בית הכנסת, ספרי הקודש וכמה מחיבוריו של המחבר.

כריכה מחודשת, כתמים, חורי עש, מצב טוב.

מידות: 19 CM