English

פריט 36:

הגדה של פסח, המסודר עם פירוש זרע גד. וילנה, תרט"ז (1855). הגדה מצונזרת! מהדורה שניה....

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

הגדה של פסח, המסודר עם פירוש זרע גד. וילנה, תרט"ז (1855). הגדה מצונזרת! מהדורה שניה. העותק האישי של הגאון רבי זעליג ראובן בענגיס.


סדר הגדה של פסח, על פי מנהגי הגר"א, עם פרוש זרע גד מאת רבי צבי הירש ב"ר תנחום מהורודנא, עם פירוש רבי יעקב מדובנא ועם דינים מספרו של הגאון מליסא דרך החיים. דפוס יוסף ראובן ראם, וילנה, תרט"ז (1855). עם שינויי הצנזורה ע"פ  מהדורת וילנה תרי"ב. עם חותמת רבי זעליג ראובן בענגיס.

לד דף. בנוסח המצונזר שלפנינו הושמט "שפוך חמותך", וב"הא לחמא עניא" נכתב "השתא עבדי
בדוכתין טובא לשנה הבא בני חורין
כבארעא דידן". בדף הפורזץ חותמת רבי זעליג ראובן בענגיס.
אוצר ההגדות 1023.

הגאון האדיר רבי זעליג ראובן בענגיס [תרכ"ד-תשי"ג] בעל לפלגות ראובן וראב"ד העדה החרדית בירושלים, מגדולי עמודי ההלכה וההוראה. ראש ישיבת 'אוהל משה' בירושלים.

כרי
כה פשוטה ומפורקת חלקית, כתמי יין, פגמים בפינות דפים ראשונים ואחרונים, הדבקה בתחתית הדף האחרון, מצב בינוני.