English

פריט 43:

סדר הגדה לפסח, עם ביאור צלי אש. אמשטרדם, תקכ"ה [1765].

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדר הגדה לפסח, עם ביאור צלי אש. אמשטרדם, תקכ"ה [1765].

סדר הגדה לפסח, עם דינים, עם ביאור צלי אש ובו קיצור מאת רבי יהודה אריה ממודינא לפירוש רבי דון יצחק אברבנאל, ועם ציורים מפיתוחי נחושת. דפוס הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן, אמשטרדם, תקכ"ה [1765].

[1], לב דף. שיבושים במספור הדפים. הדינים בלשון הקודש ובאשכנזית באותיות צו"ר. עם [14] ציורים פיתוחי נחושת בגודל מלא ועוד עיטורי אותיות בפיתוח נחושת בתחילת חלק מהפסקאות.

אוצר ההגדות 244.

כריכה בלויה ומפורקת, שדרה פגומה ודפים מנותקים, כתמים, בלאי וקרעים קצרים בהיקף חלק מהדפים, מצב בינוני.

מידות: 21 CM